Nyheter

Detaljplan och bostadshus i Järna

Kallfors höjder illustrationsplan

Ett nytt bostadsområde kallat Kallfors höjder utvecklas i närheten av Kallfors golfklubb. Stadsbyggnad har tagit fram detaljplanen och Bostad har ritat bostadshusen. Beställare är Södertälje kommun respektive Rudsjön Entreprenad AB.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus på berget och en förbättring av vägen till Kallfors golfklubb. Naturkaraktären eftersträvas att behållas i så stor utsträckning som möjligt och därför har terrängen fått styra placering av hus och utformning av tomter. Projektet utgår ifrån översiktsplanens riktlinjer samt den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort med omgivningar, där avsikten är att förtäta i lägen med goda förbindelser till centrala Järna.
Kallfors höjder illustration

 

Den tillkommande bebyggelsen utgörs av 11 flerbostadshus i fyra våningar som grupperas utmed en vägslinga. Bostäderna har antingen en stor terrass eller två balkonger med öppen vy i två väderstreck. I hjärtat av området finns plats för en gemensamhetslokal och ett lekområde med skogskaraktär. Utformningen av det planerade området anpassar sig till topografin, och har ett tydligt uttryck såväl när det gäller markplanering som arkitektur. Garage och carports föreslås uppföras med sedumtak och merparten av dem samlas i områdets norra del där de trappar sig ner längs en sluttning.

Detaljplanen är nu ute på samråd och ett antagande av planen beräknas ske första kvartalet 2018.

Samtliga planhandingar och underlag finns på Södertälje kommuns hemsida, här.