Stadsbyggnad

Vi i Stadsbyggnad hjälper kommuner, byggbolag, fastighetsutvecklare och privatpersoner med allt som rör planering och stadsbyggande.

Till oss kan ni vända er när ni har frågor som rör gestaltning såväl som genomförande.

Vi arbetar med visioner för framtida stadsmiljöer lika gärna som med upprättandet av formella detaljplaner. Alla våra planarkitekter har erfarenhet av att arbeta på kommun vilket gör att vi är ett tryggt stöd genom den kommunala planprocessen, från ansökan om planbesked till laga kraft.

Tjänster:

Detaljplaner – detaljplan, Illustrationsplan, miljöplanering
Strategiska planer – strukturplan, översiktsplan (ÖP), fördjupad översiktsplan (FÖP) och program
Analys – stadsanalys, social konsekvensanalys, barnkonsekvensanalys etc, volymstudier
Dialog och processtöd – projekt- och processledning, dialog, samråd, workshop, juridiskt stöd, planakut

Kontaktperson:

Ilga Lanestedt
Planarkitekt, tf Ansvarig Stadsbyggnad
076-188 36 03
ilga.lanestedt@ettelva.se

Lina Kumlin (Tjänstledig)
Ansvarig Stadsbyggnad
076-525 79 34
lina.kumlin@ettelva.se