Hållbarhet

Arkitektur med omtanke på riktigt.

Som arkitekter har vi ett stort ansvar för att bygga ett samhälle som både vi och våra barnbarn kan vara stolta över. Vårt hållbarhetsarbete handlar om att visa en stor omtanke för framtida generationer och att genom god arkitektur skapa hållbara samhällen, byggnader och strukturer med bestående kvaliteter.

Vi på ETTELVA engagerar oss ständigt i att skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling, och vi har kompetens att ifrågasätta lösningar som innebär negativ miljöpåverkan och föreslå rimliga alternativ. Vi uppnår detta genom att hålla oss uppdaterade om vad som händer i vår bransch, medveten kompetensutveckling och genom att sätta tydliga mål vad gäller produkt, kvalitet, tid, kostnad och miljö. Ur miljösynpunkt verkar vi för att välja bästa möjliga utformning, placering, byggmetod och material för det specifika uppdraget. Vi utformar våra uppdrag i nära samarbete med kunden i syfte att finna goda lösningar och en arkitektonisk utformning som berikar vår miljö.

 

Våra specialistkompetenser inom hållbarhet

Miljöplanerare

Vi erbjuder miljöplanerarkompetens från översiktsplan till detaljplanering i våra stadsbyggnadsprojekt. Det innebär att vi kan göra miljö- och behovsbedömningar, beställa och implementera resultat från specialistutredningar såsom buller, risk, naturvärden, ekosystemtjänster, klimatanpassning och dagvatten i våra projekt för att uppfylla krav enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken, men även för att skapa bästa möjliga förutsättningar för låg miljöpåverkan i våra projekt. Inom miljöplanering erbjuds även processledning, samordning och framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Hållbarhet

Hållbarhet och omtanke genomsyrar alla våra projekt. Vi processleder gärna hållbarhetsarbetet i projekt samt bistår i att ta fram mål för hållbarhetsarbete, hållbarhetsprogram och handlingsplaner på såväl strategisk nivå som projektnivå. Vi erbjuder även stadsmiljöanalyser, kvalitetsprogram, barnkonsekvensanalyser och sociala konsekvensbeskrivningar samt bistår vid dialogaktiviteter och uppföljning av kvalitets- och hållbarhetsmål. Vi har god kunskap inom Citylab Action, program och certifieringssystem för hållbara stadsdelar.