— Team Stadsbyggnad
Exempel på våra tjänster

Stadsbyggnad

Vad rymmer planen?

Detaljplaner kan vara svårlästa och otydliga. Om en byggrätt är fullt eller optimalt utnyttjad kan därför var svårt att avgöra. Kan bostadshuset utökas med fler våningar? Kan verksamheten expandera mot gatan?

Utifrån en gällande detaljplan kan vi framställa volymer som är direkt kopplade till kalkyler över respektive yta. Vi förmedlar i bild och text vad som går att göra på platsen inom ramen för gällande plan.

Markutveckling

Letar ni efter mark för bostadsbyggande, industriändamål eller placering av skola? Vi hjälper er att identifiera mark som är möjlig att utveckla utifrån era önskemål. Vi sammanställer förutsättningarna för platsen utifrån gällande plan, kollektivtrafik, tillgång till offentlig och kommersiell service med mera.

Stadsanalyser

En stad kan tolkas på många olika sätt utifrån vem som betraktar den. Stadssiluetten, stråken, bebyggelsekaraktären och de upplevda intrycken av stadens rum ritar olika kartor. Vilka är stadens viktigaste beståndsdelar och vad är av betydelse för identitet och karaktär? Hur har staden formats och hur bör den byggas vidare?

ETTELVA utför regelbundet olika typer av analyser, bedömningar och konsekvensutredningar av stadens beståndsdelar, hur områden används och hur olika rum upplevs och kan utvecklas.

Stadsbyggnad

Tidiga skeden

För att förstå ett projekts potential, få god förankring – eller marknadsföra sig mot näringsliv, politiker, kommun och allmänhet – behövs idéskisser och tydlig visualisering.

ETTELVA har stor kompetens inom visualisering som sträcker sig från den lilla skalan upp till hela stadsdelar. Vi kan erbjuda detaljerade volymstudier och strukturstudier i både två och tre dimensioner. Visualiseringen omfattas även av stads- och landskapsbildsstudier och kan kompletteras med studier av sol och skugga.

Dialog

Förändringar i den byggda miljön engagerar och berör många. För att navigera ett projekt eller en plan rätt kan det vara avgörande att veta vilka anspråk som finns på ett område. Vill ni ha hjälp att identifiera en lokal opinion? Vad tycker boende och arbetande i närområdet?

Genom tidigt engagemang görs människor delaktiga i skapandet av en plats, byggnad eller projekt. Ett väl förankrat förslag ger en effektivare planprocess med färre överklaganden.

Vi har vana av att hålla samrådsmöten, hearings och workshops med olika målgrupper som allmänhet, politiker, näringsliv, barn och unga. Vi kan leda, genomföra och sammanställa de medborgardialoger som ni har behov av.

Stadsbyggnad

Juridiskt stöd

Planprocessen är ofta en flerårig process. Problemställningarna kan vara komplexa och juridiken som berörs är stundtals snårig. Är ni i behov av särskilt juridiskt stöd i planprocessen? Behöver ni hjälp att formulera planbestämmelser, yttranden eller rentav ett överklagande rörande en detaljplan? Vi har många års erfarenhet av planjuridiska avvägningar och hjälper er gärna genom planprocessen.

Barnkonsekvensanalys

Inför genomförandet av planer och utformningsförslag är det viktigt att kunna bedöma sociala konsekvenser. Berörs barn eller ungdomar? Finns kunskap om deras behov, rörelsemönster och önskemål?

Vi hjälper er att inventera barns och ungas anspråk. Vi genomför platsbesök, intervjuer, analyser och sammanställer förslag till åtgärder.