— På ETTELVA har vi stor erfarenhet av projekt i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Prisbelönt arbete

Våra prisbelönta och uppskattade konverteringar av kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer har utformats med hållbara lösningar som svarar mot dagens höga krav på funktion, användande, säkerhet, tekniska funktioner och attraktionskraft åt brukaren.

Bland projekten kan vi bland annat nämna Järla Sjö, Kiruna Stadshus, Stora Tullhuset, Telefonfabriken, Saltsjöqvarn, Visit Skärgården, Ekolsunds värdshus och slott, Kungliga musikaliska akademien och en rad slott och herrgårdar.

Varsam omvandling
Varsam omvandling

Järla Sjö

I ett nära samarbete med byggnadsantikvarier har ETTELVA arbetat med utvecklingen av centralkvarteret i Järla Sjö på uppdrag av SSM/Profi. Det är ett kvarter med q-märkta industrilokaler från övervägande tidigt 1900-tal, en spännande och inspirerande miljö med stora arkitektoniska kvaliteter att bevaka och bevara.

Läs mer om Järla Sjö här.

Bilder: ETTELVA + Walk the Room

Varsam omvandling

Kiruna Stadshus

ETTELVA Arkitekter har fått i uppdrag av LKAB, gruvdriftskoncernen att dokumentera Kirunas stadshus innan det plockas ned i samband med stadsflytten. Huset som ritades av Arthur von Schmalensee uppfördes mellan 1959 och 1962. År 1964 erhöll stadshuset Kasper Salin-priset, Sveriges mest förnämsta priser inom arkitektur. Arkitekturen präglas av en senfunktionalistisk stramhet och fin materialkänsla. Exteriört kännetecknas byggnaden av sitt expressiva klocktorn som har kommit att bli synonymt med Kirunas stadsbild. Arbetet med dokumentationen är i full gång. Inventeringen och dokumentationen av Stadshuset sker tillsammans med Norrbottens museum.

Varsam omvandling
Varsam omvandling

Stora Tullhuset / Fotografiska

 • Uppdrag

  Ombyggnad av magasin till museum, kontor och kryssningsterminal. ETTELVA tilldelades ROT-priset 2011 för projektet.

 • Beställare

  Stockholms Hamnar. Projektet är ett samarbetsprojekt med MER.

 • År

  2011

Varsam omvandling

Stora Tullhuset

ETTELVA belönades med ROT-priset 2011 för omvandlingen av Stora Tullhuset. Vi hade huvudansvaret för konverteringen och har projekterat för en varsam ombyggnad i syfte att bibehålla fastighetens yttre karaktär i kombination med en total omgestaltning av interiören. Här inryms en kryssningsterminal och ett antal kontor där den största hyresgästen är Fotografiska, som har gjort byggnaden till ett landmärke känt över hela världen.

Byggnaden på 10 000 kvm i tre våningar tillhör Stockholms äldsta hamnområde. Stora Tullhuset, som är Q-märkt med originalutsmyckningar i jugendstil, formgavs av Ferdinand Boberg och stod färdig 1910.

Läs mer om projektet här.

 

Varsam omvandling

Telefonfabriken

Tillsammans med systerföretaget MER anlitades ETTELVA för att omvandla LM Ericssons telefonfabrik på Telefonplan. Huset är ett av de främsta exemplen på en konsekvent genomförd funktionalistisk industribyggnad av högsta kvalitet och är kulturhistoriskt skyddat. Byggnaden ritades av arkitekt Ture Wennerholm och stod färdig 1940.

Uppdraget var att omvandla den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden till en arbetsplats som anpassats till dagens behov och teknik. Husets kvaliteter som rumshöjden, ljuset och formspråket togs tillvara när det öppna kontorslandskapet tog form. Vi valde att lyfta fram industrikänslan och arbetade medvetet med synliga installationer och befintlig konstruktion. Som stöd vid den varsamma hanteringen av huset samarbetade vi med en antikvarisk sakkunnig. Projektet genomfördes med stor respekt för byggnaden utan rädsla för att blanda gammalt med nytt och resultatet blev ett nytänkande, ultramodernt huvudkontor.

Läs mer om projektet här.

Varsam omvandling

Telefonfabriken

 • Uppdrag

  Konvertering av LM Ericssons Telefonfabrik på Telefonplan till kontor. ETTELVA anlitades av systerbolaget MER för att tillsammans utföra arkitektuppdraget.

 • Storlek

  35 000 kvm

 • År

  2013

Varsam omvandling

Medarbetare med specialistkompetens

ETTELVAs medarbetare Lars Gezelius är specialist på omvandlingsprojekt i kulturhistorisk miljö. Han har stor erfarenhet av arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och ett stort intresse för detaljer. Lars har bland annat gjort utredningar om hur Kirunas stadshus bör hanteras vid flytten av stadskärnan.

- Många av de högklassiga gamla byggnaderna är hotade och det finns en okunskap och därmed en respektlöshet kring hur de förvaltas. Kulturarvet är en ändlig resurs, och jag vill påvisa konstnärliga kvaliteter som är värda att bevara och som kanske inte alla ser, säger Lars Gezelius.

Varsam omvandling

Saltsjöqvarn

2011 omvandlade ETTELVA Saltsjöqvarn vid Stockholms inlopp från kvarn till hotell. Den ångdrivna kvarnen ritades av arkitekten Anders Wilhelm Bergström (1851-1934) som var anställd vid Stockholms stadsbyggnadskontor och byggnaden var vid uppförandet landets modernaste kvarnanläggning.

Marken utgör en del av området som kallas ”Nackas norra kust” och är klassat som riksintresse för kulturvården. Stora kvarnen är q-märkt vilket innebär att exteriören inte får förvanskas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas tillvara.

För exteriören har ambitionsnivån att bevara de kulturhistoriska värdena varit höga. Under gestaltningen har ETTELVA haft nära samarbete med antikvarisk sakkunnig och färgsättningsspecialist som hjälpte oss med den exakta kulören för puts och snickerier. Slutresultatet av ETTELVAs omvandling blev en byggnad som exteriört framstår som en kulturhistorisk industribyggnad och invändigt är ett modernt hotell.

Läs mer om projektet här.

Saltsjöqvarn

 • Uppdrag

  Ombyggnad av befintlig Q-märkt kvarnbyggnad till hotell, konferens, spa, hamam, restaurang för Elite Hotel AB.

 • Beställare

  NCC

 • Storlek

  187 rum, 11 700 kvm ombyggnad,
  4 300 kvm tillbyggnad

 • År

  2011

Varsam omvandling
Varsam omvandling

Visit Skärgården

ETTELVA har omvandlat Peter Celsings Shell-mack från 50-talet till ett besökscentrum för skärgårdsturism. Den gamla välkända macken på Strandvägen har genomgått en omfattande renovering för att ge liv åt ny verksamhet i Visit Skärgårdens regi. Förvandlingen från bensinstation och verkstad till en lokal som passar den nya hyresgästen har varit total, men ombyggnationen har genomförts med största varsamhet och vördnad inför ursprunget. Byggnaden har återfått den transparens som Celsing eftersträvade. Stor omsorg om detaljer har fått byggnaden att lyfta stadsmiljön och bidrar till ett rikt folkliv längs kajen vid Strandvägen.

Projektet belönades den 1 juni 2009 med ett hedersomnämnande vid tilldelningen av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris. Juryns motivering lyder:
”Den unika bensinmacken har på ett pietetsfullt sätt renoverats och fått nytt liv som rese- och turistbyrå åt Visit Skärgården. Den ursprungliga tanken att hålla glaskroppen fri från anslutande täta väggar för att skapa en transparent byggnad har återställts. Stor omsorg har lagts ned när det gäller detaljer och detaljutformning såsom nytillverkade stålpartier, dolda installationer och det nya yttertaket av papp. I byggnaden finns ett café med tillhörande uteplats som är ett stort tillskott i statsmiljön och för strandpromenaden.”

Visit Skärgården

 • Uppdrag

  Omvandla Celsings Shellmack på Strandvägen till besökscentrum för Visit Skärgården. ETTELVA fick ett hedersomnämnande vid tilldelningen av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2009.

 • Beställare

  Stockholms hamnar

 • År

  2008

Ekolsunds värdshus och slott

 • Uppdrag

  Restaurering, ombyggnad och återställande av byggnaden till värdshus med övernattning samt detaljplan för slott och angränsande tillkommande bebyggelse med golfbana.

 • Beställare

  Ekolsunds Slott AB, Enköpings kommun

 • År

  1993 / 2005 respektive 2002 / 2005

Varsam omvandling
Varsam omvandling

Ekolsund

Ekolsunds slott var i stort behov av yttre och inre restaurering när ETTELVA fick uppdraget att ta fram handlingar för att omvandla byggnaden till hotell- och konferensanläggning. Slottet hade sin storhetstid under 1600-talet då ägaren Magnus Gabriel De la Gardie anlade en enastående park med Versailles som förebild. Hundra år senare blev Ekolsund Gustav III:s favoritslott. I dag är det klassat som byggnadsminne.

Slottet med tillhörande byggnader har renoverats och omvandlats med anpassningar till moderna krav på tillgänglighet, brandsäkerhet och bekvämlighet. Stor omsorgs lades vid att återställa ursprunglig miljö. Projektet omfattar framtagande av detaljplan som möjliggör upprustning av slottsbyggnader och exploatering av angränsande markområde. I anslutning till slottet och slottsparken planerades en konsthall, en 36-håls golfbana samt tomter för 50 småhus i slottsmiljö. Konceptutredning och programutredning till detaljplan har tagits fram för hela området.

Det närliggande Ekolsund Wärdshus var ursprungligen trädgårdsmästarbostad men omvandlades till värdshus av Gustav III som behövde bostäder för gäster till sitt tornerspel 1776. ETTELVA tog fram bygglov för anpassning av konferens samt restaureringsprogram och var ansvariga för renoveringen. Tak och grund renoverades, bottenstockar byttes ut, och skorstenar med kakelugnar murades om i sin helhet för bättre ventilation av byggnaden, främst den valvmurade källaren.

Segersta gård

 • Uppdrag

  Ombyggnad av Kungsladugård till bostad och kontor m.m. i Håbo kommun.

 • Beställare

  Sören Gyll

 • År

  1992 – 2012

Segersta gård

På Segersta gård mellan Enköping och Bålsta finns anor från medeltiden. Gustav Vasa lade planerna för en gårdsbildning framför huvudbyggnaden för en så kallad kungsladugård.
Under tidigt 1990-tal förvandlade ETTELVA den enda kvarvarande kungsladugården till bostad och utrymmen för kontor, jaktstuga och mindre konferensverksamhet. Byggnaden är 60 meter lång och 9 meter bred, vilket har skapat förutsättningar för en spännande planlösning med många detaljer med ett intressant slutresultat. Byggnaden med stark tradition och pastoralt uttryck med hål i mur har förvandlats till en karaktärsfull byggnad med modernt formspråk.

Palma, Mallorca

ETTELVA har fått uppdraget att omvandla ett mindre townhouse i Palma på Mallorca. Den förfallna byggnaden ska restaureras och återställas med inspiration från spansk traditionell arkitektur. Projektet omfattar renovering av ett i dag q-märkt hus med anor från 1200-talet som exempelvis den unika och q-märkta portiken med valvbågar av kalksten i morisk stil. Byggnaden på 350 kvm och terrasser på taket ligger på en av de mer attraktiva adresserna, Calle Calatrava, i närheten av Teatre Municipal och Plaza Santa Eualia.

Varsam omvandling

Övriga projekt i urval

 • Stenhammar slott

  Uppdrag: Övergripande konceptidé för slott och omgivning med företagscenter.
  Beställare: Kungliga Hovstaterna, Stockholm
  År: 1996

 • Kungliga Musikaliska akademien

  Uppdrag: Konceptidé för kontor, konferens av kontorsbyggnad, Blasiehamnstorg, Stockholm.
  År: 1996

 • Arnö Säteri

  Uppdrag: Ombyggnad av flygelbyggnad samt nybyggnad av båthus m.m. i Enköpings kommun.
  Beställare: Björn Rosengren
  År: 2010 - 2012

 • Bäddarö gård

  Uppdrag: Nybyggnad av herrgårdsbyggnad m.m. i Enköpings kommun.
  Beställare: Eva Reuterswärd
  År: 2012 - 2013

 • Thoresta Herrgård

  Uppdrag: Renovering och ombyggnad av flygelbyggnad, Håbo kommun.
  Beställare: Charlie Wingård
  År: 2002

Varsam omvandling