Hållbarhet

Arkitektur med omtanke på riktigt.

För oss på ETTELVA är hållbarhet att bygga omtanke i en föränder­lig värld. Det innebär att visa en stor omtanke för framtida gener­ationer och att genom god arkitektur skapa hållbara samhällen, byggnader och strukturer med bestående kvaliteter. Målet är att alla våra projekt ska bidra till socialt och ekologiskt värdeskapande och att de inte ska påverka miljön negativt. Det uppnår vi genom att utgå från lokala förutsättningar och människors behov.

ARBETSSÄTT

Kunskapen om hur det som byggs påverkar miljön och människan ökar ständigt. Vi verkar för att hela tiden vara uppdaterade så att vi kan föreslå våra kunder bästa möjliga lösning för att bidra till en hållbar utveckling och långsiktigt värdeskapande. Vi arbetar utifrån de Globala målen för hållbar utveckling samt Agenda 2030. Genom att dra nytta av våra medarbetares olika kompetenser i våra uppdrag bidrar vi till att sprida kunskap och höja ambitionen inom hållbarhet och kvalitet både inom ETTELVA och till våra kunder och samarbetspartners. Vi inleder gärna våra projekt med en hållbarhetsanalys för att lyfta viktiga frågor tidigt i processen.

Under året har vi ställt oss bakom byggsektorns färdplan för ett fossilfritt Sverige där vi åtar oss att verka för att föreslå och föreskriva resurseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv – skapa effektiva och flexibla planlösningar och demonterbara konstruktioner för att minska behov av nytt material vid ombyggnad eller underhåll. Det innebär även att vi vill vara med och skapa förutsättningar för klimatneutrala byggnader. Vårt åtagande är en självklarhet men innebär även att vi arbetar med kontinuerlig kunskapsuppbyggnad, omvärldsbevakning och samverkan för att sammanföra vår kunskap inom gestaltning och kvalitet med åtagandet om flexibla lösningar, livscykelperspektiv och cirkulära materialflöden. Färdplanen i sin helhet hittar du här.

Under året har vi även deltagit i forskningssamarbetet ISSUE – Integrating sistainability strategies in urban environments. Ett projekt som drivs av KTH och finansieras av FORMAS. Genom ISSUE bidrar vi med faktisk och praktisk erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor såsom social hållbarhet, ekosystemtjänster och processledning av hållbarhetsfrågor in i projektet och tar med oss erfarenheter från övriga deltagare i projektet samt akademisk och validerade förklaringsmodeller för frågor som rör hållbar stadsutveckling. Detta ger oss nya infallsvinklar och metoder för att höja hållbarhetsambitionen i våra projekt. Projektet drivs av KTH, övriga deltagare är Skanska, Veidekke, Riksbyggen, Sweco, Upplands Väsby, Täby, Stockholm och Nacka. Lär mer om ISSUE här.

Hos ETTELVA hittar du även specialistkompetenser som diplomerade svanensamordnare, miljöbyggsamordnare, dagsljusexperter och sakkunniga inom kulturmiljö. Vi utför även viktiga hållbarhetsanalyser såsom barnkonsekvensanalyser, jämställdhetsbedömningar, socialt värdeskapandeanalyser och hållbarhetsprogram.

PÅ KONTORET

På kontoret innebär hållbarheten att alla ska uppleva miljön och det sociala klimatet som utveck­lande, stimulerande och öppet. Vi vill att våra me­darbetare vill satsa på en långsiktig karriär hos oss. Vi strävar därför efter att anpassa anställning och inriktning så att det ska passa varje medarbetare så bra som möjligt. Vi uppmuntrar öppenhet, diskussion och åsiktsutbyte om miljö, arbetsklimat och allt som rör personalpolitik.

Vi strävar efter att vara en förebild inom hållbarhet­sområdet. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. När vi väljer underleverantörer eller produkter väljer vi alltid ett så miljövänligt och socialt hållbart alternativ som möjligt. Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt arbetssätt och genomför nöjd-kund­undersökningar i slutet av våra projekt. Som tack för feedback ger vi ett bidrag till Econef, som även fått vår julgåva i flera år – Econef är en insamlings-stiftelse som arbetar för trygga uppväxtmiljöer samt med byggande av barncenter i Tanzania.

Kontaktperson:
Emma Östlund
Hållbarhetschef
072-450 01 02
emma.ostlund@ettelva.se

Bild: Solvallastaden

 

Våra specialistkompetenser inom hållbarhet

Miljöplanerare

Vi erbjuder miljöplanerarkompetens från översiktsplan till detaljplanering i våra stadsbyggnadsprojekt. Det innebär att vi kan göra miljö- och behovsbedömningar, beställa och implementera resultat från specialistutredningar såsom buller, risk, naturvärden, ekosystemtjänster, klimatanpassning och dagvatten i våra projekt för att uppfylla krav enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken, men även för att skapa bästa möjliga förutsättningar för låg miljöpåverkan i våra projekt. Inom miljöplanering erbjuds även processledning, samordning och framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Hållbarhet

Hållbarhet och omtanke genomsyrar alla våra projekt. Vi processleder gärna hållbarhetsarbetet i projekt samt bistår i att ta fram mål för hållbarhetsarbete, hållbarhetsprogram och handlingsplaner på såväl strategisk nivå som projektnivå. Vi erbjuder även stadsmiljöanalyser, kvalitetsprogram, barnkonsekvensanalyser och sociala konsekvensbeskrivningar samt bistår vid dialogaktiviteter och uppföljning av kvalitets- och hållbarhetsmål. Vi har god kunskap inom Citylab Action, program och certifieringssystem för hållbara stadsdelar.

Diplomerad Svanensamordnare

Svanencertifiering av byggnader blir allt vanligare. På ETTELVA har vi flera medarbetare som är diplomerade svanensamordnare i byggprojekt. De har god kunskap om vad Svanenmärkning av småhus, flerbostadshus, skola och förskola innebär och hur arbetet med dokumentation och krav kan hanteras i olika projekt.