Hållbarhet

Arkitektur med omtanke på riktigt.

För oss på ETTELVA är hållbarhet att bygga omtanke i en föränder­lig värld. Det innebär att visa en stor omtanke för framtida gener­ationer och att genom god arkitektur skapa hållbara samhällen, byggnader och strukturer med bestående kvaliteter. Målet är att alla våra projekt ska bidra till socialt och ekologiskt värdeskapande och att de inte ska påverka miljön negativt. Det uppnår vi genom att utgå från lokala förutsättningar och människors behov.

ARBETSSÄTT

Kunskapen om hur det som byggs påverkar miljön och människan ökar ständigt. Vi verkar för att hela tiden vara uppdaterade så att vi kan föreslå våra kunder bästa möjliga lösning för att bidra till en hållbar utveckling och långsiktigt värdeskapande. Vi arbetar utifrån de Globala målen för hållbar utveckling samt Agenda 2030. Genom att dra nytta av våra medarbetares olika kompetenser i våra uppdrag bidrar vi till att sprida kunskap och höja ambitionen inom hållbarhet och kvalitet både inom ETTELVA och till våra kunder och samarbetspartners. Vi inleder gärna våra projekt med en hållbarhetsanalys för att lyfta viktiga frågor tidigt i processen.

Hos ETTELVA hittar du specialistkompetenser som diplomerade svanensamordnare, miljöbyggsamordnare, dagsljusexperter och sakkunniga inom kulturmiljö. Vi utför även viktiga hållbarhetsanalyser såsom barnkonsekvensanalyser, jämställdhetsbedömningar, socialt värdeskapandeanalyser och hållbarhetsprogram. Vi jobbar just nu med projekt som certifieras inom Svanen, Miljöbyggnad, Breeam och Leed och har därigenom god kunskap om arkitektdelen i respektive certifieringssystem.

PÅ KONTORET

På kontoret innebär hållbarheten att alla ska uppleva miljön och det sociala klimatet som utveck­lande, stimulerande och öppet. Vi vill att våra me­darbetare vill satsa på en långsiktig karriär hos oss. Vi strävar därför efter att anpassa anställning och inriktning så att det ska passa varje medarbetare så bra som möjligt. Vi uppmuntrar öppenhet, diskussion och åsiktsutbyte om miljö, arbetsklimat och allt som rör personalpolitik.

Vi strävar efter att vara en förebild inom hållbarhet­sområdet. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. När vi väljer underleverantörer eller produkter väljer vi alltid ett så miljövänligt och socialt hållbart alternativ som möjligt. Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt arbetssätt och genomför nöjd-kund­undersökningar i slutet av våra projekt. Som tack för feedback ger vi ett bidrag till Econef, som även fått vår julgåva i flera år – Econef är en insamlings-stiftelse som arbetar för trygga uppväxtmiljöer samt med byggande av barncenter i Tanzania.

Kontaktperson:
Emma Östlund
Hållbarhetschef
072-450 01 02
emma.ostlund@ettelva.se

 

Våra specialistkompetenser inom hållbarhet

Miljöplanerare

Vi erbjuder miljöplanerarkompetens från översiktsplan till detaljplanering i våra stadsbyggnadsprojekt. Det innebär att vi kan göra miljö- och behovsbedömningar, beställa och implementera resultat från specialistutredningar såsom buller, risk, naturvärden, ekosystemtjänster, klimatanpassning och dagvatten i våra projekt för att uppfylla krav enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken, men även för att skapa bästa möjliga förutsättningar för låg miljöpåverkan i våra projekt. Inom miljöplanering erbjuds även processledning, samordning och framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Hållbarhet

Vi processleder gärna hållbarhetsarbetet i projekt samt bistår i att ta fram mål för hållbarhetsarbete, hållbarhetsprogram och handlingsplaner på såväl strategisk nivå som projektnivå. Vi erbjuder även stadsmiljöanalyser, kvalitetsprogram, barnkonsekvensanalyser och sociala konsekvensbeskrivningar samt bistår vid dialogaktiviteter och uppföljning av kvalitets- och hållbarhetsmål. Vi har god kunskap inom Citylab Action, program och certifieringssystem för hållbara stadsdelar.

Diplomerad Svanensamordnare

Svanencertifiering av byggnader blir allt vanligare. På ETTELVA har vi flera medarbetare som är diplomerade svanensamordnare i byggprojekt. De har god kunskap om vad Svanenmärkning av småhus, flerbostadshus, skola och förskola innebär och hur arbetet med dokumentation och krav kan hanteras i olika projekt.

Certifierad Miljöbyggsamordnare

Vi har certifierade miljöbyggsamordnare som har utbildning och erfarenheter från miljöbyggnadsprojekt och vet vilka indikatorer och analyser som ska tas fram och vad som ska redovisas och bedömas för att ni ska få er certifiering.