Älvdansen

”Husen blir personliga individer inordnade i en varm gemenskap.”

MATS MARNELL, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

I Enköpings utkant alldeles intill tågstationen växer ett nytt bostadsområde fram, Älvdansen. ETTELVA har tagit fram underlag till detaljplan, arbetat fram detaljplan för området samt ritar nu också tre av kvarteren. Älvdansens kvarter 2 och 3 utformas på uppdrag åt Svea Fastigheter Bostad AB.

Arkitektur

Planbestämmelserna ger uppdelade byggnadsvolymer i en modest men varierad skala. Svåra markförhållanden gör markparkering nödvändig. ETTELVA vill skapa en modern småstadsbebyggelse med stadsmässiga gaturum och en öppen välkomnande, grön miljö, med tydlighet mellan allmän yta och kvartersmark. För att nå genomförbarhet och god projektekonomi har vi arbetat fram en rationell upprepning av byggnader med samma planer och mått. Dessa har sedan klätts med kostymer av lite olika snitt och karaktär. Därigenom skapas tillräcklig variation för att husen skall bli personliga individer inordnade i en varm gemenskap. I hörnan står en solitär och egensinnig gestalt, att den spelar fritt är dock en chimär; den har en mindre byggnad att stödja sig mot.

En grund förgårdsmark ger gaturummet grönska men ändå tydlig stadga. Gröna mellanrum ger också genomblickar och ljus. Entréerna är tydliga och lägenheter liksom gårdar ligger förhöjda relativt gatan för trivsel och stadens distinktion mellan privat och offentligt. Parkering ligger som låga delar inskurna i den högre ytan och omgärdade av grönska för att döljas. Med samma grepp skapas mindre privata gårdsytor som välkomnande rum genom att vara nedsänkta delar av gården.

Fakta
  • Beställare: SVEA Fastigheter Bostad AB
  • Plats: Enköping
  • År: 2018
  • Storlek: 15700 BTA 212 lgh
Kontaktpersoner
  • Ivana Bilic
  • Byggnadsingenjör
  • 076-803 50 65