Bålsta C – gestaltningsprogram

”I Bålsta har vi strävat efter att skapa en hållbar gång- och cykelvänlig stad med intima miljöer och låg skala. Vi har arbetat med den lilla staden som förebild och gestaltat förutsättningar för levande torg.”

CECILIA HÖRNGREN, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Intro
Idé- och gestaltningsprogrammet är vägledande för gestaltningen av nya Bålsta centrum. Programmet illustrerar önskade kvaliteter i den nya bebyggelsen och ger förslag till utformning av offentliga platser, torg, parker och gator

Koncept

Ledorden för vårt programarbete är – mångfald, fläta samman, identitetsskapa – och målet är att förstärka Bålstas identitet som stad. I konceptet vi utformat två starka stråk som ger Bålstas kärna tydlig identitet; en grön koppling mellan höjden i norr och dalen i söder, och en stadsmässig koppling mellan gamla Bålsta och Bålsta centrum. Mötet mellan dessa kopplingar blir en intensiv nod i det nya identitetsstarka Bålsta. Stad blandas med natur och nytt blandas med gammalt.

Arkitektur

En god stadsbyggnad hålls samman av kvalitativt utformade offentliga miljöer. Stadsrummen måste därför vara inspirerande och integrerande för boende och besökare. Platsbildningar och torg formges med karaktär och ges specifik identitet för Bålsta. Den nya stationsparken blir en välkomnande och urban entrépark. Bålstas nya resecentrum blir en nod där det offentliga möter det privata.

Gröna stråket är ett huvudstråk som knyter ihop två av Bålstas viktigaste gröna element, Gröna Dalen och Bålstaåsen, och i sin förlängning även till Mälarens vatten. Stora gatan blir en gata med stadskaraktär, en tydlig huvudgata i staden och en koppling mellan gamla Bålsta och Bålsta centrum.

2 000 nya bostäder planeras när tätort förvandlas till småstad. Gestaltningen av nya kvarter och byggnader kännetecknas av variation och mångfald. Stadsplanen har både öppna och slutna kvarter eftersom slutna kvarter ger en tydlighet mellan offentligt och privat, medan smitvägar och oväntade platsbildningar hör till småstadens typiska karaktär.

Fakta
  • Beställare: Håbo kommun
  • Storlek: 2000 bostäder
  • Plats: Bålsta
  • Affärsområde: Stadsbyggnad
  • År: 2013
  • Samarbetsparter: Uppdraget är utfört tillsammans med underkonsulten LAND
Kontaktpersoner
  • Stefan Stare
  • Planarkitekt FPR/MSA
  • 076-525 79 15