Detaljplan för fastigheten Lekspaden 1

”I Järna finns en stor efterfrågan på tillgängliga, prisrimliga bostäder vilket detta projekt bidrar med. Planläggningen sker i nära samarbete med exploatören Telge Bostäder samt dennes arkitekt och innebär 22 lägenheter på 1 – 3 rok. i centrala Järna. Planläggningen innebär också stärkande av anslutande parkmark för att tydliggöra att den är allmänt tillgänglig.”

ILGA LANESTEDT, Uppdragsansvarig planarkitekt

Projektbeskrivning

Projektet innebär komplettering med ny bebyggelse för hyresrätter i en befintlig bebyggelsestruktur från 40- och 50-talet och sker i enlighet med en tidigare beslutad strukturplan för området. Eftersom den nya byggnaden innebär att naturparken inne i kvarteret innesluts i högre grad, stärks kopplingen dit med nya entréer. I samband med genomförandet av den nya byggnaden kommer anslutande gångbana kompletteras för cykeltrafik. Inblandade exploatörer är Telge Bostäder samt PE Arkitekter.

Bebyggelsen föreslås i suterräng för att kunna genomföras utan att allt för mycket behöva påverka naturmarken med sprängning. Ett par äldre träd kommer att kompenseras med nya sälgträd, viktiga för tidiga pollinerare.

Fakta
  • Projektnamn: Detaljplan för Lekspaden 1 1 m. fl, bostäder vid Löwens väg, Järna
  • Beställare: Södertälje kommun
  • Storlek: 22 lägenheter
  • Plats: Järna
  • Affärsområde: Stadsbyggnad
  • År: 2019-2020
  • Bild: PE Arkitekter
Kontaktpersoner
  • Ilga Lanestedt
  • Samhällsplanerare, planarkitekt
  • 076-188 36 03