Sjukhustomten

“Vi har strävat efter att skapa intima  passager där det mindre samhällets tempo och skala leder vägen mellan bebyggelse och grönska.”

STEFAN STARE, Planarkitekt

Projektbeskrivning
Intro

Blandade bostäder i parkmiljö

Uppdrag

Konceptskiss och detaljplanehandlingar för samråd

Bakgrund

Planområdets läge med närhet till kommunikationer och service ger goda förutsättningar för bostäder i en attraktiv och central del av Östervåla. På platsen för ett tidigare sjukhem har Heby kommun färdigställt en park.

Koncept

I parkmarkens utsparade grönska, mellan ornäsbjörk och pyramidek, föreslår vi en blandad bostadsbebyggelse med omsorg om den småskaliga närmiljön.

Arkitektur

I detaljplanen syftar vi till att utöka den sammanhållna stadsbyggnaden och orienterar riktningar givna av befintliga gator, fastigheter och hus. Inspiration hämtas från den traditionella småstaden och trädgårdsstaden. Stort utrymme ges för grönska.

Bostäder kan uppföras i blandade hustyper. Genom planen styr vi placeringen av radhus med en mycket begränsad förgårdsmark. Ett ombonat offentligt stråk ordnas genom området. Privata zoner finns på husens baksidor där trädgårdar breder ut sig och länkar samman med parkmiljön.

I radhusgatans förlängning har vi placerat en stadsvilla. Likt radhusen är stadsvillan placerad nära gatan. Marken på sydsidan vid angränsande parkmark kan indelas i mer privata zoner. Tomtmarken har i öster en glidande gräns mot parken och tillåter fri passage.

Ytterligare ett mindre flerbostadshus i områdets södra del orienteras med en tydlig framsida och entréer mot gata för att bidra till ett levande offentligt rum.

Fakta
  • Beställare: Heby kommun
  • Plats: Östervåla tätort, Heby
  • Storlek: 30–35 lägenheter, ny park och allmän plats
  • År: 2015
Kontaktpersoner
  • Stefan Stare
  • Planarkitekt FPR/MSA
  • 076-525 79 15