Hagstumosse

“Stor vikt har lagts vid hur ny idrottshall möter naturen. Byggnadens placering och inpassning mot berget har gjorts för att undvika exponering mot Sigtunavägen och väg 57”

Projektbeskrivning

Intro
En fullstor idrottshall inpassad i berget

Uppdrag
Gnesta kommun

Bakgrund
Området kring Hagstumosse Idrottsplats är bland annat bebyggt med en ishall och har bitvis dramatiska höjdskillnader. För att inte negativt påverka närliggande villaområde placeras den nya sporthallen inpassad i det branta berget.

Arkitektur
Vi har lagt den nya hallen i direkt anslutning till och i samma marknivå som det stundtals mycket välutnyttjade angöringsområdet. God tillgänglighet uppnås därför till hela byggnaden. Transportrörelser och parkeringsplatser integreras och samutnyttjas mellan den gamla och nya hallen. Byggnaden fungerar därför som en naturlig utveckling av Hagstumosse Idrottsplats.

Idrottshallen har fullstor kapacitet för t ex innebandy och handboll och inrymmer mellan 300-500 läktarplatser motsvarande en yta på drygt 2000 m2.

Genom detaljplanen har vi styrt byggnaden så att nockhöjden underordnar sig de högre bergspartierna. Med inpassningen mellan bergspartierna kommer hallen inte att vara exponerad mot varken Sigtunavägen eller väg 57.

Fakta
  • Beställare: Gnesta kommun
  • Plats: Gnesta
  • Affärsområde: Stadsbyggnad
  • År: 2017
Kontaktpersoner
  • Helena Hultgren
  • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA, Partner
  • 0765-02 03 31