Kyrkoherdens fiskevatten

“Området utformas med trädgårdsstadens värden som utgångspunkt. Det handlar bland annat om att få in en stor andel grönska i området, men även om materialval och färgsättning.”

LINA KUMLIN, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Intro

Bostäder, vårdboende, förskola och parkstråk i centrala Enköping.

Uppdrag

Gestaltningsprogram med efterföljande detaljplan.

Bakgrund

Platsen Kyrkoherdens fiskevatten ligger strax norr om Enköpings järnvägsstation. Marken som använts som övningsyta åt försvaret omvandlas till stadens största nya bostadsområde med 600 bostäder, vårdboende med 50 lägenheter och förskola.

Koncept

I det inledande konceptarbetet har vi utformat ett gestaltningsprogram som utgår från den traditionella trädgårdsstadens värden. I det efterföljande arbetet har detta getts planstöd. Det föreslagna parkstråket sammanbinder det nya bostadsområdet med Enköpings resecentrum söderut, och Enköpingsåsen med Upplandsleden norrut. I planen regleras bland annat grönytefaktor fört att säkerställa en hög grad av grönska. För att parkstråk ska bli så aktivt och befolkat som möjligt tillåts verksamheter och lokaler i bottenplan och entréer ska så långt det är möjligt ligga vända stråket.

Arkitektur

Bostadsområdet ska utformas med trädgårdsstadens värden som utgångspunkt. Det handlar bland annat om att få in en stor andel grönska i området, men även om materialval och färgsättning. Inom området eftersträvas en variation av hushöjder och utformning. Som fasadmaterial ska trä, tegel eller puts användas.

 

Fakta
  • Beställare: Enköping kommun
  • Plats: Centrala Enköping
  • Storlek: 12 ha/700 bostäder
  • År: 2013 - 2015
Kontaktpersoner
  • Ilga Lanestedt
  • Planarkitekt
  • 076-188 36 03