Nybackakvarteret

”Nacka kommun önskade en planform som ansluter till den modernistiska omgivningen. Vi ritade en struktur som tolkar närmiljön och blandar in verksamheter och halvprivata gårdsrum”

Projektbeskrivning
Intro

Vi lekt med övergångarna mellan det öppet offentliga och det slutet privata. Utifrån kan området upplevas om ett tillägg till det öppna flödet i hus i park-planeringen samtidigt som intima gårdsrum anordnas i mitten. På den relativt okänsliga platsen kan våningsskalan spela mellan lågt och högt och placeringen variera för att skapa dynamik.

Uppdrag

Nacka kommun gav oss i uppdrag att genomföra en stadsbyggnadsanalys och en volymstudie där ny bebyggelse integreras i sammanhanget. Utgångspunkten var att området skulle innehålla minst 200 bostadslägenheter med goda solljusförhållanden. Strukturen skulle innehålla en förskola och vara tätare närmare centrum.

Arkitektur

Från väster till öster har bebyggelsen en växande skala. Strukturen är öppen och ger möjlighet att bygga vidare det offentliga parkrummet mellan husen. Mot centrumbyggnaden i öster ligger ett bostadshus på sju våningar. Här tar stadsbyggnaden en mer sluten och högrest gestalt och släpper endast igenom grönska och offentlighet i en mindre passage. Övergången mellan Nybackakvarterets västra och östra sida kan ses som en förskjutning mellan en planform med hus i park till en antydan av kvartersstad. Det ansluter till kvartersformen i centrumbyggnaden och den tänkta utvecklingen nära Mensättravägen som föreslås i Nacka kommuns planprogram.

Huskropparna bildar en löst definierad gård med ett sammanhängande rum från Edövägen i nordöst till parkområdet i sydväst. Markplanering signalerar zoner med olika tillgänglighet. Mer privata rum bildas mellan byggnadernas långsidor medan den sammanhängande gården är en offentlig passage.

Fakta
  • Beställare: Nacka kommun
  • Plats: Orminge centrum, Nacka
  • Storlek: 200 lägenheter + 1000 kvm förskola
  • År: 2016
Kontaktpersoner
  • Helena Hultgren
  • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA, Partner
  • 0765-02 03 31