Södra Gunsta

“Särskilt fokus läggs på att bevara den naturliga topografin genom att tillvarata och ibland förstärka den kuperade karaktären. Kontakten med områdets grönska ska vara tydlig utmed hela huvudgatans sträckning.”

ANDERS LINDH, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Intro

Stadsbyggnad i kuperad terräng

Uppdrag

Bebyggelsestudie

Bakgrund

Studiens syfte är att utgöra underlag för pågående och kommande detaljplaner för området. Vår beställare ställer krav på att vi utgår från bebyggelsetypologier i Fördjupad översiktsplanen för Funbo, förprojekterad höjdsättning av gator, grönstrukturplan samt utredning för skoltomt.

Arkitektur

Bebyggelsestudien visar en övergripande struktur för flerbostadshus, skola, handel, allmänna platser och småhusbebyggelse utmed en huvudgata i det nya bostadsområdet Södra Gunsta.

Särskilt fokus läggs på att bevara den naturliga topografin genom att tillvarata och ibland förstärka den kuperade karaktären. Byggnader, parkeringar, gårdsytor och allmänna platser har infogats för att synliggöra bevarad naturmark och berg i dagen. Kontakten med områdets grönska ska vara tydlig utmed hela huvudgatans sträckning. En parkyta med ytor för lek och utevistelse ramas in av flerbostadshus i norr och väster och kedjehus och radhus i söder och öster.

Parkeringsplatser har medvetet placerats intill huvudgatan, för att minska ingreppen i naturmarken på gårdssidorna, men även för att leda trafiken till huvudgatan. Parkeringarna närmast huvudgatan kan döljas med plank, häckar eller spaljéer, som samtidigt bidrar till att definiera gaturummet där bebyggelse saknas.

I områdets norra del utgörs bebyggelsen närmast huvudgatan huvudsakligen av flerbostadshus med tre till fem våningar. I den södra delen övergår bebyggelsen till en mer småskalig karaktär med kedjehus och radhus.

Området får tre samlingsplatser. I områdets mitt, där den högsta bebyggelsen föreslås, skapas en plats som knyter an till parkstråket i områdets nordvästra del. Platsen kan terrasseras och rymma en uteservering i ett skyddat och soligt läge.

Fakta
  • Beställare: Uppsala kommun
  • Plats: Uppsala
  • Storlek: 20 hektar
  • År: 2015
Kontaktpersoner
  • Hamid Varasteh
  • Arkitekt SAR/MSA, Kontrollansvarig
  • 076-803 50 61