Täby park

”Ambitionen har varit att skapa sammanhållna och stadsmässiga kvarter där varje fasad har sin karaktär”

JOHAN ROOS, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Intro

I Täby park ska en helt ny stadsdel växa fram. Från att tidigare ha varit en plats för galoppverksamhet ska området nu bli en plats för både nya och gamla Täby-bor att leva, bo, arbeta,leka och trivas.

Uppdrag

Vi fick i uppdrag av Lindbäcks bygg under hösten 2016 att ta fram ett tävlingsförslag ihop med STOS Fastigheter och ABKids2Home om hur Täby Park etapp 1 i framtiden kan gestaltas.

Koncept

Ambitionen har varit att med hållbar arkitektur skapa sammanhållna och stadsmässiga kvarter där varje fasad har sin karaktär, varsamt anpassad till gatornas olika förutsättningar. Naturen kilas samtidigt in som en grön tråd genom hela projektet, från konstruktionen av trä från de svenska skogarna till fasadernas eleganta naturmaterial och svala träbeklädnad. Genom medvetenhet och möjlighet att påverka skapas ett engagemang kring ekologisk hållbarhet. Kvarteret har getts en stark miljöprofil genom att tillåta individuell mätning av el och vatten, källsortering, solfångare på taken som producerar egen el åt hyresrätterna, en mobilitetslösning som främjar cykelanvändningen samt möjlighet till egen odling på gård och terrasser.

Arkitektur

Det varierade taklandskapet är skapat för att ge kvalitéer både åt stadsdelen och de boende och samtidigt vara en starkt bidragande faktor till den hållbara staden. De består av en blandning av solceller, gröna tak med fördröjning av dagvatten och takterrasser med möjligheter till odling. Gården utformas som en grön oas som inbjuder till gemenskap och sammanhållning med plats för lek och odlingsmöjligheter.

I en strävan att arbeta med materialens karaktär och egna förutsättningar gestaltas och varieras fasaderna runt kvarteret med stenmaterial, trä och puts. Bottenvåning och förgårdsmark utformas med en öppen karaktär med lokaler, direktentréer till bostäder, och planteringar. Lägenhetstyper baseras på ett koncept med industriellt tillverkade trämoduler som kan kombineras och erhålla olika lägenhetstyper, utvecklade specifikt för Täby Park.

Fakta
  • Beställare: Lindbäcks bygg AB
  • Uppdrag: Markanvisning
  • År: 2016
Kontaktpersoner
  • Felicia Kloo
  • Arkitekt SAR/MSA
  • 076-525 79 11