Trädgårdsstaden

Projektbeskrivning
Intro

Projektet Trädgårdsstaden betonar typiska element för en trädgårdsstad som sammanhang, gemensamma platser och tydlighet i avgränsning mellan en privat- och allmän yta. Gaturummen definieras med sammanhållna husfasader och en mänsklig skala. Allmänna platser ges förutsättningar för ett aktivt användande genom blandningen av tydliga funktioner med korsande stråk för möten och promenader. Detta ger bättre möjligheter för ett större socialt sammanhang och gemenskap med mer än närmsta grannen.

Arkitektur

Trädgårdsstaden präglas av en modern men trivsam träarkitektur. En ny generations trädgårdsstad möter en ny generation träbyggande. Husens stomme och ytskikt utförs i trä för att vara klimatsmart med tanke på framtida generationer. Fasaderna på radhusen spelar försiktigt med laserade träpaneler i en mjuk färgskala. Även flerfamiljshusen har träpanelsfasader men får inslag av puts och tegel i anslutning till de mindre skogspartiernas färgsättning. Områdets mjuka karaktär förstärks av att både radhus och flerfamiljshusen låter växtligheten ta plats på fasaderna.

De omgivande husen i tre våningar har en traditionell och återhållen form men med inslag av moderna detaljer. Husen talar både om centrumets arkitektur och trävillornas skala. Ett utmärkande bostadshus är placerat i områdets mitt. Huset kan hantera sin placering genom att vända sig åt alla grannar och samtidigt ge utrymme för en lokal i bottenvåningen: ett fint läge för ett café eller en restaurang. I husen runtomkring finns bra lägen för mindre lokaler och en mindre matbutik.

Utöver huvudgatans självklara axel finns en tydlig rörelse tvärs över området med skolan i dess ena ände och odlingslotterna i den andra. En given promenadväg sträcks genom parken och söderut i kanten på skogspartiet och utmed radhusens insida. När dessa stråk möts i anslutning till en vacker och öppen dagvattenrening får området sitt självklara nav.

Hållbarhet

Taken på både flerfamiljshus och radhus ger fina ytor för placering av SolTech ShingEl solcellsplattor. Solcellerna potential för tusentals kW.

Vid den centrala parken ges en bra miljö för alla att vistas i: en plats för barn och vuxna i alla åldrar. Här har vi fokuserat på aktiviteter av skilda slag som utegym, sportplaner och en stor gräsyta för solbad och picknick.

En nästintill självförsörjning på el tillsammans med grönskan, en mänsklig skala i miljöerna, träarkitekturen och de öppna dagvattensjöarna, blir trädgårdsstaden en modell för ett modernt hållbart boende, både socialt och ekologiskt.

Fakta
  • Antal: ca 84 lägenheter + 39 radhus
    flerfamiljshus och lokaler 8 720 kvm + radhus 5 000 kvm
Kontaktpersoner