Valla 1

”Ledord i projektet har varit variation, mångfald och möten mellan människor snarare än ett specifikt arkitektoniskt uttryck.”

MICHAEL KLINGEMANN, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

I det nya området Valla, som ligger vid Årstafältet, utvecklar vi ett helt kvarter som inrymmer bostäder med 80 lägenheter.

Uppdrag

2013 fick ETTELVA Arkitekter i uppdrag att tillsammans med Folksam och Stockholms stad utforma ett kvarter med 80 lägenheter på Årstafältet. ETTELVAs uppdrag innefattar färdig förstudie och underlag till detaljplan.

Bakgrund

Utvecklingen av Årstafältet ingår i Stockholms stads Vision 2030 och är en viktig del av innerstadens utvidgning mot söder.

Koncept

Vår vision för projektet var att skapa en lummig kvartersstad med ytor för rekreation och mötesplatser. Därför har vi tillämpat rektangulära volymer för att skapa naturliga mötesplatser i brytningen mellan riktningarna.

Kvarteret är utformat för att skapa en levande stadsmiljö med variation och skiftningar i fasad och för att möta de omgivande gatukaraktärerna på ett intressant sätt. Ett varierande balkongmotiv ger husvolymerna olika karaktär tillsammans med olika material såsom fasadplattor, natursten och olika typer av tegel.

Arkitektur

Där Vallaområdets två gaturiktningar möts ligger hus 1. Byggnaden är den högsta i området och blir med sin placering ett landmärke för Valla. Byggnaden spelar i höjdled med befintliga punkthus på Årstafältet och är 14 våningar inklusive förhöjd entrévåning.

Hus 1 föreslås täckas av vita skivor i aluminiumkomposit och ges ett varierat uttryck genom att blanka ytor blandas med matta. Balkongmotivet varieras också genom att de på olika ställen skjuter ut i täta partier som i sin tur förskjuts i sidled. Byggnadens variation av fasadmaterialets blankhet tillsammans med balkongmotivet bidrar till ett lekfullt spel och intressant uttryck.

Mot huvudgatan, som är en livlig och urban miljö, skapas ett gaturum med butiker i gatuplan. I söder framför den högre byggnaden skapas en plats som kompletterar det planerade Årstafältets parkstråk med utrymme för sociala möten i en restaurang- och cafémiljö med blommande träd. Platsbildningen ligger även nära den vattenspegel som planeras på fältet.

Huset mot områdets mest trafikerade stråk med en tydlig stadsmässighet kommer utgöra en roll som fondfasad i området, där huvudgatan ändrar riktning. Byggnaden inrymmer förskolelokaler i bottenvåningen på 600 kvm med fyra avdelningar i plan 2. Lokalerna vänder sig både mot gatan och gården med absolut närhet till Årstafältet. Mot parken placeras även ett växthus som utgör gränsen mellan det offentliga parkstråket och den privata innergården.

Lokalgatan utgör en något lugnare del av kvarteret med uteplatser i gatuplanet med trappor och planteringar om vartannat. Dessa miljöer är tänkta att framhäva en lummig och småskalig känsla där offentligt och privat möts på ett mer öppet sätt än mot parkbryggan. I norra delen av lokalgatan skapas en triangulär mötesplatsplats där en entré till innergården är placerad.

Fakta
  • Beställare: Folksam, tidigare i projektet NCC
  • Plats: Årsta, Stockholm
  • År: Pågående
Kontaktpersoner
  • Michael Klingemann
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 070-685 05 61