ETTELVA medverkar i forskningsprojektet ISSUE

Debatt24Hållbarhet65Omvärld101

Välj att förstå – att integrera hållbarhet

Jag har fått lyxen att delta i ett forskningsprojekt som heter ISSUE – Integrating Sustainability Strategies in Urban Environments. Projektet leds av KTH som knutit ett antal byggaktörer, konsulter och kommuner till ett forum där vi utbyter erfarenheter och får stöd från forskarna (och varandra) att komma framåt i frågor rörande social hållbarhet, ökad hållbarhet i stadsbyggnadsprocessen, ekosystemtjänster, energi och geografiska informationssystem för ökad hållbarhet. Nu deltar alltså ETTELVA med även arkitektens (och hållbarhetsstrategens, dvs mitt) perspektiv.

På mötena finns oerhörd kompetens inom hållbar stadsutveckling samlad och vi representerar många olika aktörer – ändå ställer jag mig så ofta frågan: Varför har vi inte kommit längre inom det här området? Hur är det möjligt att jag fortfarande måste argumentera för lokalt omhändertagande av dagvatten, bullernivåer under 55 dB ekvivalent ljudnivå i parker och på innergårdar, barnets perspektiv, lokala förutsättningar och god tillgänglighet på riktigt? Det är frågor som borde vara självklarheter och standard men fortfarande tar tid från att lyfta hållbarheten till nästa nivå: att i detaljplan arbeta mot visionen i översiktsplan, att i bygglov följa projektets vision trots att det inte står som bestämmelse i plankartan, att i projektering följa projektets vision trots att det inte står i projekteringsanvisningarna – för hela syftet med ett projekt går inte och ska inte behöva rymmas i planbestämmelser.

Min kollega Mats lyfte i den här diskussionen att vi måste välja att förstå. Det tycker jag är en del i lösningen. Kunskapen finns, både om planetens gränsvärden, globala hållbarhetsmål, nationella och lokala utmaningar. Stadsbyggnad och arkitektur kan inte lösa alla problem, men vi kan åtminstone använda oss av de lösningar vi har till hands. Vi har inte alla svaren, men vi kan använda oss av de svar vi har och gemensamt utveckla nya. Vi kan inte skjuta ifrån oss ansvaret och säga att det är statens ansvar, det är forskarens ansvar, det är kommunens ansvar, det är byggherrens ansvar, det är expertens ansvar, det är arkitektens ansvar. Vi måste kunna jobba mot hållbar utveckling, göra vårt bästa och lyfta förbättringsförslag när vi se dem. Hållbarhet är allt – det är både god planering och arkitektur, det är både helhet och detaljer, det är alla frågor sammanfogade till en väl fungerande helhet idag och för framtiden – Välj att förstå!

Den här typen av samarbeten som ISSUE erbjuder är väldigt värdefulla just för att förstå olika aktörers perspektiv, drivkrafter och kunskap inom olika hållbarhetsområden och därför en viktig pusselbit i att välja att förstå!

/Emma Östlund, Hållbarhetsstrateg / Miljöplanerare på ETTELVA