Våra kompetenser

Specialistkompetenser & Certifierade tjänster

Vi på ETTELVA erbjuder våra kunder certifierade tjänster inom ett flertal områden i både våra egna och andras byggprojekt. Vi erbjuder certifierade tjänster inom till exempel tillgänglighet, miljöbyggnad, kontrollansvar, byggarbetsmiljö och kulturbyggnader samt specialistkompetens inom färgsättning, ljusdesign, dagsljusberäkning, visualisering, BIM-samordning och projekteringsledning.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Miljöplanerare

Vi erbjuder miljöplanerarkompetens från översiktsplan till detaljplanering i våra stadsbyggnadsprojekt. Det innebär att vi kan göra miljö- och behovsbedömningar, beställa och implementera resultat från specialistutredningar såsom buller, risk, naturvärden, ekosystemtjänster, klimatanpassning och dagvatten i våra projekt för att uppfylla krav enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken, men även för att skapa bästa möjliga förutsättningar för låg miljöpåverkan i våra projekt. Inom miljöplanering erbjuds även processledning, samordning och framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

 

Hållbarhet

Hållbarhet och omtanke genomsyrar alla våra projekt. Vi processleder gärna hållbarhetsarbetet i projekt samt bistår i att ta fram mål för hållbarhetsarbete, hållbarhetsprogram och handlingsplaner på såväl strategisk nivå som projektnivå. Vi erbjuder även stadsmiljöanalyser, kvalitetsprogram, barnkonsekvensanalyser och sociala konsekvensbeskrivningar samt bistår vid dialogaktiviteter och uppföljning av kvalitets- och hållbarhetsmål. Vi har god kunskap inom Citylab Action, program och certifieringssystem för hållbara stadsdelar.

Diplomerad Svanensamordnare

Svanencertifiering av byggnader blir allt vanligare. På ETTELVA har vi flera medarbetare som är diplomerade svanensamordnare i byggprojekt. De har god kunskap om vad Svanenmärkning av småhus, flerbostadshus, skola och förskola innebär och hur arbetet med dokumentation och krav kan hanteras i olika projekt.

Solibri

Vi använder Solibri Model Checker för att samgranska våra BIM-modeller med övriga konsulters modeller. Programmet analyserar byggmodellen och kontrollerar tillgänglighet och kvalitet samt synliggör eventuella byggkollisioner och svagheter i konstruktionen. Solibri kontrollerar även att byggnaden uppfyller gällande byggnormer.
I framtiden kommer det att finnas krav på att arkitekter kvalitetssäkrar sina modeller innan granskning. Vi väljer att ligga i framkant och utvecklar arbetsmetoden redan nu.

 

Tillgänglighet

På ETTELVA är vi certifierade som sakkunniga inom tillgänglighet. Det innebär att vi har behörighet att genomföra kontroller av tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kontrollerna kan genomföras både vid nybyggen och i befintliga byggnader.

Kontrollansvarig

Enligt bygglagen krävs en certifierad kontrollansvarig under ett byggprojekt. Denna fyller en viktig roll för att tillsammans med byggherren ta fram en kontrollplan, se till att denna följs, genomföra nödvändiga kontroller, närvara vid besiktningar och andra kontroller, samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

KUL – Certifierad sakkunnig avseende Kulturvärden

Det är inte alltid byggherrens egenkontroll räcker till. I vissa fall kan byggnadsnämnden kräva att en certifierad sakkunnig ska kontrollera att samhällets krav uppfylls. Vi har den kunskapen här på ETTELVA Arkitekter.

Bas- P

BAS-P, kort för begreppet Byggarbetsmiljösamordnare Planering, fyller en viktig roll för att säkerställa att arbetsmiljön under byggprocessen beaktas vid projektering. På ETTELVA har vi BAS-P-kompetens vilket innebär att vi kan upprätta en Arbetsmiljöplan i de fall en sådan krävs.