Hållbarhet

“För oss är hållbarhet att bygga omtanke i en föränderlig värld”

Projektbeskrivning

Hållbarhet
För oss på ETTELVA är hållbarhet att bygga omtanke i en föränder­lig värld. Det innebär att visa en stor omtanke för framtida gener­ationer och att genom god arkitektur skapa hållbara samhällen, byggnader och strukturer med bestående kvaliteter. Målet är att alla våra projekt ska bidra till socialt och ekologiskt värdeskapande och att de inte ska påverka miljön negativt. Det uppnår vi genom att utgå från lokala förutsättningar och människors behov. Läs vår hållbarhetsplan här.

Arbetssätt

Vi verkar för att hela tiden vara uppdaterade så att vi kan föreslå våra kunder bästa möjliga lösning för att bidra till en hållbar utveckling och långsiktigt värdeskapande. Vi arbetar utifrån de Globala målen för hållbar utveckling samt Agenda 2030. Genom hållbarhetsanalys med vårt verktyg Omtankesindex lyfter vi hållbarhetspotentialen i varje projekt.

Hos ETTELVA hittar du specialistkompetenser som diplomerade svanensamordnare, miljöbyggsamordnare, dagsljusexperter och sakkunniga inom kulturmiljö. Vi utför även viktiga hållbarhetsanalyser såsom barnkonsekvensanalyser, jämställdhetsbedömningar, socialt värdeskapandeanalyser och hållbarhetsprogram. Vi jobbar just nu med projekt som certifieras inom Svanen, Miljöbyggnad, Breeam och Leed och har därigenom god kunskap om respektive certifieringssystem.

Cirkulära lösningar är en viktig pusselbit för att nå hållbar utveckling därför deltar ETTELVA i flera forsknings- och utvecklingsprojekt inom cirkulärt byggande. För att underlätta för fler att lyckas med cirkulära byggnader har vi tillsammans med Bengt Dahlgren tagit fram CIX- ett verktyg för enklare cirkularitet i byggnader, CIX-verktyget hittar du här.

Delande och samhällsengagemang är viktigt för oss och vi är därför engagerade i flera hållbarhetsforum och sociala åtaganden.

Återbruk

Omdaning och återbruk är viktigt för att ställa om till en cirkulär ekonomi – På ETTELVA anser vi att vi själva och branschen i stort kan bli bättre på att integrera återbruksperspektivet tidigare än vad vi gör idag. Därför har vi tagit fram en idéskrift för ökat återbruksfokus i planeringens olika skeden. Med idéskriften vill vi på ETTELVA Arkitekter visa hur du som arbetar med stadsutveckling kan utveckla dina planeringsunderlag med klimatsmarta och värdeskapande val för omdaning och återbruk genom planeringens olika skeden. Genom att utmana praxis och kombinera de analyser och verktyg vi redan har på nya sätt. Det kommer att göra stor nytta!

“Att möjliggöra och underlätta återbruk i planeringens tidiga skeden är en nyckel för en storskalig omställning till en cirkulär ekonomi. “

Kontoret

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. När vi väljer underleverantörer eller produkter väljer vi alltid ett så miljövänligt och socialt hållbart alternativ som möjligt.

Läs mer om våra projekt och samarbeten här.

Fakta
  • Klimatberäkningar: Klimatberäkningar och klimatförbättrande åtgärder i projektens alla skeden. (Med One-click LCA, Byggsektorns miljöberäkningsverktyg eller Anavitor)
  • Diplomerad Svanensamordnare: Diplomerade svanensamordnare.
  • Socialt värdeskapandeanalys och Barnkonsekvensanalys: Vi bedömer sociala konsekvenser och barnkonsekvenser i projekt för att identifiera förbättrande åtgärder och värdeskapande.
  • Digitala hållbarhetsanalyser: I tidiga skeden har vi stor möjlighet att påverka projektet till det bättre genom form, placering och volym! Genom de sju analyserna kan vi tidigt identifiera potential och utmaningar avseende lokalklimat (vind, sol och dagsljus), grönyta (och möjlighet att uppnå grönytefaktor), solenergi och klimatpåverkan. 
  • Cirkulära tjänster: Exempelvis: Cirkulär arkitektur, CIX-verktyget, Projektledning, Cirkulära metoder - mål och nyckeltal, Återbruksinventering, Cirkulära ombyggnationer, Stöd i användande av CCBuilds verktyg såsom marknadsplatsen för cirkulärt byggande och app för återbruksinventering.
Kontaktpersoner
  • Henrietta Borseman
  • Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetschef
  • 076-502 03 34