Idéskrift återbruk

“Att möjliggöra och underlätta återbruk i planeringens tidiga skeden är en nyckel för en storskalig omställning till en cirkulär ekonomi. “

Emma Östlund, Hållbarhetschef ETTELVA

Projektbeskrivning

Omdaning och återbruk är viktigt för att ställa om till en cirkulär ekonomi – På ETTELVA anser vi att vi själva och branschen i stort kan bli bättre på att integrera återbruksperspektivet tidigare än vad vi gör idag. Därför har vi tagit fram en idéskrift för ökat återbruksfokus i planeringens olika skeden. Med idéskriften vill vi på ETTELVA Arkitekter visa hur du som arbetar med stadsutveckling kan utveckla dina planeringsunderlag med klimatsmarta och värdeskapande val för omdaning och återbruk genom planeringens olika skeden. Genom att utmana praxis och kombinera de analyser och verktyg vi redan har på nya sätt. Det kommer att göra stor nytta!

I den ultimata processen tar vi beslut baserat på hela värdepaletten och utvecklingsmöjligheten i det befintliga. Om rivning föreslås görs det med brett underbyggda beslut genom hela planeringen. Med hänsyn till socialt värde idag, igår och imorgon, ekonomi, identitet och undviken klimatpåverkan värdesätts befintlig bebyggelse ur ett kumulativt perspektiv.

På Centrum för cirkulärt byggande hittar du flera fantastiska guider och verktyg för att arbeta effektivt och strukturerat med återbruk inom samhällsbyggnads-, bygg- och fastighetsprojekt.

Ta del att projektets samlade kunskap, verktyg och guider på webbsidan https://ccbuild.se

Stadsplanering handlar om att avväga olika intressen mot varandra för en kvalitativ och värdeskapande helhet. Ska omdaning och återbruk bli ett intresse att räkna med så behöver vi lyfta det i varje plan. För oss är omdaning en vidareutveckling av det befintliga och återbruk en viktig del i att se byggnader som materialbanker.

I Idéskriften beskriver vi hur vi i planeringens olika skeden kan stärka omdanings- och återbruksperspektivet.

I översiktsplanen kan byggnaderna lyftas fram i såväl cirkulära som digitala strategier. I fördjupad översiktsplan och program kan vi detaljera återbruksperspektivet genom att korsa de analyser vi redan gör idag: stadsmiljö- och platsanalyser, kulturmiljö, dialogresultat och miljöaspekter för att utreda omdaningsmotiv och utmaningar.

I detaljplanen curlar vi för återbruk genom miljö-, materialinventeringar och återbruksstrategier i såväl planhandlingar som miljöbedömning och gestaltningsprogram. Och i bygg- och rivningslovsprocessen informeras och rådges för starkt återbruk och uppföljning sker.

Vill du, liksom vi, stärka återbruksperspektivet i planeringen – läs mer i vår skrift!

DU HITTAR SKRIFTEN HÄR!

Fakta
  • Uppdrag: En idéskrift som visar hur du som arbetar med stadsutveckling kan utveckla dina planeringsunderlag med klimatsmarta och värdeskapande val för omdaning och återbruk genom planeringens skeden. Idéskriften har tagits fram inom Centrum för cirkulärt byggande, en samverkansarena som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och utvecklats tillsammans med samarbetspartners i innovations-projektet CCBuild steg 3 som finansieras av Vinnova.
  • År: 2022
Kontaktpersoner
  • Helena Hultgren
  • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA, Partner
  • 0765-02 03 31