Strukturplan för Brunnsäng

“Brunnsäng har goda förutsättningar att kunna utvecklas till en ännu bättre plats. Brunnsäng ligger centralt och har så många goda kvaliteter att bygga vidare på till exempel närhet till fin natur, kanalen, slalombacken i Ragnhildsborg mm.”

ILGA LANESTEDT, Uppdragsansvarig planarkitekt

Projektbeskrivning

Intro
Strukturplan för Brunnsäng, Södertälje, politiskt beslutad

Bakgrund
Bakgrunden till uppdraget var dels en viss social problematik med återkommande bus i området, dels fanns en efterfrågan på utveckling från bland annat HSB med befintligt bestånd i området. Kommunen hade behov av att undersöka hur området skulle kunna förtätas, inte minst på anslutande mark i kommunal ägo. Från kommunens sida fanns en uttalad önskan om att inte i detta skede tala våningsantal utan i första hand bedöma vilka ytor som skulle kunna komma i fråga.

Arkitektur
Projektet innebar fler aspekter, dels hur vi i projektgruppen med arbete med flera strukturplaner skulle gå till väga, dels innebar projektet traditionell samhällsplanering utöver bedömning av möjlig förtätning. Att studera områdets förutsättningar samt analysera dessa före framtagande av analys samt förtätningsförslag. Bland annat besöktes anslutande grönstruktur tillsammans med kommunekologen för bedömning på plats av utpekade naturvärden. Områdets kulturmiljö studerades också. Särskilt studerades också områdets centrumbebyggelse.

Fakta
  • Projektnamn: Strukturplan för Brunnsäng
  • Beställare: Södertälje kommun
  • Innehåll: 400-500 bostäder, förskolor
  • Plats: Brunnsäng, Södertälje
  • Affärsområde: Stadsbyggnad
  • År: 2017-2018
Kontaktpersoner
  • Ilga Lanestedt
  • Samhällsplanerare, planarkitekt
  • 076-188 36 03