Planprogram för Flemingsbergsdalen

“Det är spännande att delta i arbetet med och få en inblick i detta gigantiska projekt och kommunens arbete med utvecklingen av det. Projektet innebär utöver utveckling av stadsstruktur med gator, parker och torgrum, komplicerade tekniska lösningar med överdäckning av järnvägen, hantering av dagvatten, beskrivning av kommande infrastruktursatsningar med ny förbifart samt spårvagnstrafik”

ILGA LANESTEDT, Uppdragsansvarig planarkitekt

Projektbeskrivning

Utvecklingen av Flemingsbergsdalen är en del i att förverkliga den utpekade regionala stadskärnan Flemingsberg. För att uppnå den befolkningstäthet som krävs för att skapa en stadsdel som lever dygnet runt, siktar programmets vision mot ett högt antal arbetsplatser och bostäder. Planprogrammet ska bidra till balans i Stockholmsregionen genom att skapa nya arbetsplatser i regionens södra del. Den nya stadsdelen omfattar en stor del av centrala Fle­mingsberg och ska bidra till att knyta samman områdets olika delar och överbrygga de barriärer som befintlig infrastruktur och topografi skapar.

För att signalera en stadsdel med hög grad av urbanitet och för att markera Flemingsberg i landskapsbilden kommer höga byggnadsvolymer prövas. Den stora tillkommande byggnadsvolymen gör att delar av programområdet bedöms bli väsentligt tätare än Stockholms innerstad.

Ett hållbarhetsprogram kompletterar programmet och har utformats utifrån Citylab:s fokusområden, visionära och långsiktiga hållbarhetsmål har tagits fram. Stadsdelen ska ha höga stadsbyggnadskvalitéer som bidrar till goda livsmiljöer. Bebyggelsestrukturen ska ge god orienterbarhet och ha ett finmaskigt gatunät. Strukturen ska vara flexibel och medge att markanvändning, funktioner och ägandestruktur kan ändras över tid i takt med ändrade omvärldsförutsättningar. Nya lätt tillgängliga och sammanhängande stråk och varierade mötesplatser ska ge möjlighet till möten för alla som lever, verkar och besöker Flemingsberg.

ETTELVA har medverkat som planarkitekter i arbetet med planprogrammet och bidragit med text och bilder samt samordnat underlaget i programhandlingen.

Fakta
  • Projektnamn: Framtagande av planprogram för Flemingsbergsdalen
  • Beställare: Huddinge kommun
  • Innehåll: 5000 bostäder, 35 000 arbetsplatser, 50 000 m² kommersiell service, 3 parker, 7 förskolor, evenemang/hotell/kongress, överdäckning med torg och resecentrum.
  • Plats: Flemingsbergsdalen
  • Affärsområde: Stadsbyggnad
  • År: 2019-2020
Kontaktpersoner
  • Ilga Lanestedt
  • Samhällsplanerare, planarkitekt
  • 076-188 36 03