Detaljplan för Granitvägen

”Stadsbyggnadsuppgiften att samordna ett stort och varierat tillskott av bostäder på ett litet och brant område med höga krav på utformning har varit en spännande balansgång mellan allmänhetens, kommunens och byggarnas önskemål.”

Projektbeskrivning

Uppdrag:
Tyresö kommun har gett oss ett brett uppdrag med stort mandat att styra process, detaljplanering och samordning av bebyggelsen vid Granitvägen. I arbetet med planens kvalitetsprogram har vi fått större möjligheter att gå på djupet med utformningen av mark, byggnader och anläggningar än vad som annars är vanligt.

Bakgrund:
En byggare, en bostadsrättsförening och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm har oberoende av varandra börjat undersöka möjligheterna att bebygga marken runt Granitvägen i Bollmoraberg. Tyresö kommun beslutade under 2016 att pröva ett samlat grepp för de tre projekten i en samlande detaljplan. Området har en stark potential med varierad topografi, befintlig kulturmiljö och närhet till service och kommunikationer.

Arkitektur:
Med utgångspunkt i tre olika arkitektförslag har en förtätning av bebyggelsen kring Granitvägen samordnats. Marken ges genom detaljplanen möjlighet att bebyggas med främst flerbostadshus men även byggnader för kyrkoverksamhet och handel. Hänsyn har tagits till såväl befintlig bebyggelse som övrig planerad bebyggelse vid Hasselbacken. Planområdet delas i fyra bebyggelsegrupper med olika typologier men med en mer generell samordning av husens skala och orientering. I områdets kvalitetsprogram sätter vi nivån för projektets hållbarhetsaspekter såsom sociala och rekreativa grönytor, dagvattenhantering, tillgänglighet, materialval och gestaltning av gata och offentliga rum.

Fakta
 • Storlek: Ca 430 bostäder, allaktivitetshus/kyrkolokaler, café och second hand-butik samt verksamheter kombinerade med bostäder
 • Plats: Bollmoraberg
 • Kompetensområde: Stadsbyggnad
 • År: 2016-2019
 • Bilder: White arkitekter
  Vida Arkitektkontor
  Reierstam arkitektur & projektutveckling
Kontaktpersoner
 • Helena Hultgren
 • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA, Partner
 • 0765-02 03 31