Detaljplan för Kallfors ängar

“En plan med fokus på natur och kultur. Groddjur, fåglar och mossar ska ges stor hänsyn.”

Ilga Lanestedt, Uppdragsansvarig planarkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

 

Genom en god relation till både markägare och kommun har vi fått förtroendet att projektleda den detaljplan för Kallfors ängar som nu tas fram genom Rudsjön Entreprenad i samarbete med Södertälje kommun.

Ett nytt bostadsområde planeras i anslutning till Norra och Östra Kallfors i Järna, Kallfors ängar. En ny väg genom området kommer att förbinda Östra Kallfors med Norra Myrstugan och Tvetavägen. ETTELVA har tidigare varit med i utvecklingen av Kallfors höjder väster om Tvetavägen.

En planprocess är ofta lång och komplex. Genom att ställa adekvata frågor och gemensamt processa blir planen allt tydligare, ett arbete som pågår ända fram tills att planen antas. ETTELVA driver planen framåt genom sin roll som projektledare.

I Kallfors finns många naturvärden att ta hänsyn till. Groddjur, fåglar och mossarter ska fortsatt ha sin plats här. Inom ramen för planarbetet görs även en kulturmiljöutredning för att beakta kopplingen till Kallfors gård och dess historia i landskapet. Närheten till Kallforsån innebär att planen också måste ta hänsyn till strandskydd.

Projektet utgår ifrån kommunens översiktsplans riktlinjer samt den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort med omgivningar, där avsikten är att förtäta i lägen med goda förbindelser till centrala Järna. Detaljplanen syftar till att möjliggöra bebyggelse med radhus och flerbostadshus i två till fyra våningar plus vind, sammanlagt prövas cirka 400 bostäder. Utbyggnaden ska ske på ett sätt som är anpassat till den omgivande lantliga karaktären i materialval och variation.

Planen är ute på samråd under hösten 2023 och planeras antas våren 2025.

Här kan ni läsa mer om planen på kommunens hemsida.

Fakta
  • Beställare: Rudsjön Entreprenad AB
  • Storlek: 18 ha (400 bostäder). Radhus och flerbostadshus i 2-4 våningar
  • Plats: Järna
  • Uppdrag: Upphandlade av exploatören för att i samarbete med kommunen projektleda samt ta fram planens handlingar.
  • År: Pågående
    Samråd: nov-dec 2023
Kontaktpersoner
  • Ilga Lanestedt
  • Samhällsplanerare, planarkitekt
  • 076-188 36 03