Järna strukturplan

”Det har varit väldigt spännande att arbeta med en strukturplan för området som är ett led i arbetet med att beskriva hur Södertälje kan förtätas”

ILGA LANESTEDT, Uppdragsansvarig planarkitekt

Projektbeskrivning

Intro: ETTELVA har tillsammans med kommunen tagit fram en strukturplan för nordöstra centrala Järna.

Uppdrag: Att ta fram en strukturplan för centrala Järna, som kommer att användas som ett underlag till framtida detaljplanering i det avgränsade området. Strukturplanen beskriver i stora drag var ny bebyggelse kan vara lämplig och var grönstråk och utrymme för rekreation borde främjas. Uppdraget har också inneburit att utarbeta en metod för arbetet.

Bakgrund: Arbetet med strukturplan för nordöstra centrala Järna  har sin utgångspunkt i kommunens utbyggnadsstrategi med fokus på tätorterna och har påbörjats för att intresset och behovet av att bygga bostäder i regionen är stort. Strukturplaner tas parallellt fram för flera noder med förtätningspotential inom  kommunen. Strukturplanerna tas fram för att på en övergripande nivå kunna planera för en långsiktigt hållbar stadsutveckling och möjliggöra en hög takt i bostadsbyggandet.

Strukturplanen är inte framtagen i enlighet med PBL dvs inget formellt samråd har skett men en dialog med öppet hus har genomförts och ett web-formulär för synpunkter har funnits på kommunens hemsida. Arbetet avslutades med ett principbeslut i Järna kommundelsnämnd i oktober 2018.

Arkitektur: Principen att föräta inifrån och ut har varit vägledande, istället för att ta ny mark i anspråk bör redan i anspråkstagen mark utnyttjas mer effektivt. Hänsyn till platsens särskilda naturliga förutsättningar har varit viktigt, såsom topografi och en mosse inom detta avgränsade område. Mossen bidrar med något unikt som anses vara en tillgång för området. En tillgång är också områdets direkta anslutning till Sörmlandsleden.

Strukturplanen har som ambition att förbättra förutsättningarna för människor till fots. Inom området finns sedan tidigare en avsaknad av allmänna parker, torg och lekplatser, bilar har istället haft ett förhållandevis stort utrymme genom parkeringsytor och gaturum. Vid komplettering i området bör hänsyn tas till den karaktärsskapande äldre bebyggelse som finns inom området.

Sammanfattningsvis angående kompletterande bebyggelse:

 • Bebyggelse i 2 – 4 våningar i befintlig struktur föreslås. För att få en blandning av bostadstyper bör bostadsrätter och större lägenheter tillföras. Det ger en större variation och möjlighet till boendekarriär inom området.
 • Ny bebyggelse får gärna utföras i trä och kanske antroposofiskt inspirerad. Projekt med kollektivhus, och så kallade byggemenskaper vore positivt.
 • Aktiviteter för ungdomar behövs, kanske i bottenvåningen på nytt bostadshus.
 • Satsa på gemensamma parkeringslösningar med en medveten utformning.
Fakta
 • Uppdrag: Strukturplan för nordöstra centrala Järna
 • Uppdragsgivare: Södertälje kommun
 • Storlek: Ca 50 ha
 • Plats: Nordöstra centrala Järna
 • Kompetensområde: Stadsbyggnad
 • År: 2017-2018
Kontaktpersoner
 • Ilga Lanestedt
 • Samhällsplanerare, planarkitekt
 • 076-188 36 03