Lasarettet 15, volymstudie inför planbesked

“Vi låter våningsantalen betona landskapets nivåskillnader och variera över området. Byggnaderna utformas med den översta våningen indragen, vänder kortsidan mot områdets lokalgata och bildar solbelysta gårdar längs långsidorna”

Stefan Stare, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Intro
I en sydvästsluttning norr om Falu stadspark ligger fastigheten Lasarettet 15. Fastigheten ansluter till Svärdsjövägen i väster och är bevuxen med högresta tallar. ETTELVA har tillsammans med Kopparstaden tagit fram underlag till planbesked i form av en volymstudie för platsen.

Uppdrag
Volymstudie av flerbostadshus, förskola och landskap inför planbesked.

Bakgrund
Falu kommun effektiviserar användningen av marken för förskolor inom fastigheten Lasarettet 15 genom att tre skolor rivs och ersätts av en samlande byggnad. Kopparstaden får i samband med detta möjlighet att exploatera den tidigare förskolemarken för bostadsändamål.

Arkitektur
ETTELVAs volymskiss visar i två alternativ hur marken kan bebyggas med flerbostadshus. Vi låter våningsantalen betona landskapets nivåskillnader och variera över området. Byggnaderna utformas med den översta våningen indragen, vänder kortsidan mot områdets lokalgata och bildar solbelysta gårdar längs långsidorna. Ett underliggande parkeringsgarage binder parvist samman husen kring de gemensamma gårdarna. En lokal föreslås stärka områdets offentliga stråk och bidra till service, trygghet och en blandning av funktioner.

Landskapet gestaltas så att Falu stadspark bjuds in på kvartersmarken och skapar en aktivitetspark där boende och allmänhet kan mötas. Inom kvartersmarken förstärks karaktären i den tallbevuxna slänten och tillgängliggörs genom ljussättning, spänger och lekredskap. Åtgärder för att främja hållbarhet så som dagvattenbäckar, insektshotell, faunadepåer och rösen finns spridda över området.

Fakta
  • Beställare: Kopparstaden
  • Plats: Falun
  • Storlek: 6 800 till 10 300 kvm ljus BTA bostäder
  • År : 2020-2021
Kontaktpersoner
  • Helena Hultgren
  • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA, Partner
  • 0765-02 03 31