Barnkonsekvens- och sociala konsekvensanalyser

“Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.”

Artikel 12 – FN:s konvention om barnets rättigheter

Projektbeskrivning

ETTELVA har under flera år arbetat med medborgardialoger, däribland barnkonsekvensanalyser (BKA) och sociala konsekvensanalyser (SKA). Vi har tagit fram en checklista för BKA som ni hittar här.
Nedan presenterar vi två av de analyser vi genomfört som innehåller bedömningar av barnkonsekvenser.

BKA för Sparrisen, Uppsala

ETTELVA har haft uppdraget att göra en barnkonsekvensanalys (BKA) för ett nybyggnadsprojekt initierat av bostadsrättföreningen Sparrisen i Uppsala. Fastigheten, som ska bebyggas med flerbostadshus och inslag av lokaler, ligger i Årsta centrum i östra delarna av Uppsala. Centrumområdet ingår i sin tur i kommunens sedan länge utpekade område för bostads- och centrumutveckling Östra Sala Backe.

En barnkonsekvensanalys av detaljplaneförslaget syftar till att säkerställa att barns och ungdomars intressen tillvaratas och beaktas redan i planeringsskedet för att därmed bidra till att skapa en god bebyggd miljö för barn. Metoden är att studera och analysera den befintliga situationen och förutsättningarna för projektet, med utgångspunkt i barns och ungdomars behov. Sedan görs en jämförelse med det bebyggelseförslag som tagits fram och hur detta påverkar situationen. Man tittar särskilt på aspekter som

rörelsefrihet, hälsa, trafiksäkerhet, trygghet, social och
fysisk utveckling.

Analysen lokaliserar förslagets starka och svaga delar, eventuella konfliktzoner och bidrar slutligen med förslag på åtgärder och förbättringar utifrån barnperspektivet. Medborgardialoger, där intervjuer med barn, ungdomar och personal på skolor och förskolor ingår, är ett viktigt verktyg. Dels för att ge röst åt barn och unga, men också för att samla kunskap om upplevda brister, stadsmiljökvalitéer, behov och önskemål. Denna BKA har en medborgardialog utförd av White arkitekter för planprogrammet Östra Sala Backe som underlag. BKAn har utförts på uppdrag av brf Sparrisen via Bonava.

SKA inklusive BKA för Övre Bryggårdsgärdet, Norrtälje

Övre Bryggårdsgärdet är centralt be­läget i Norrtälje stads nordvästra del. Området föreslås nu omvandlas från verksamhetsområde till ny stadsdel med skolor, service och sammanlagt cirka 1700 bostäder. I Övre Bryggårdsgärdet ingår bland an­nat fastigheten Magasinet 19 där ETTELVA deltar i ett pågående pl­anarbete. Inom ramen för planar­betet genomförs en platsspecifik social- och barnkonsekvensanalys. SKA:n utförs på uppdrag av Norrtälje kommun. Arbetet och rapporten är uppdelad i tre delar: förutsättningaranalys samt re­kommendationer och åtgärder.

Syftet med ana­lysen är att inventera utmaningar, värden och behov kopplat till utveck­lingen samt att genom analys föreslå åt­gärder och rekommendationer för pla­neringen. Arbetet pågår löpande under hela planskedet. Ut­redningen fördjupar sig särskilt inom följande aspekter:

 • Bostadsförsörjning och konsekven­ser av projektets tillskott av bostäder i området
 • Beskrivning av barnkonsekvenser
 • Struktur och gestaltning
 • Byggtidens konsekvenser för säker­het, trygghet, trafik, störning samt säker skolväg till intilliggande skola

“Barn har rätt till lek, vila och fritid.”
Artikel 31 – FN:s konvention om barnets rättigheter

 

 

 

Fakta
 • Uppdrag: Barnkonsekvensanalyser under detaljplaneskedet
 • Bakgrund: Kravet att se till barns möjligheter till påverkan kommer från FN:s barnkonvention. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. En barnkonsekvensanalys är ett sätt att omsätta barnkonventionen i handling för att synliggöra barnets bästa. Kommunala beslut ska tas med delaktighet från samtliga medborgare och en barnkonsekvensanalys eller en social konsekvensanalys med integrerat barnperspektiv, är ett sätt att lyfta alla invånares perspektiv i samband med beslut.
 • Beställare: Bonava och Norrtälje kommun
 • Plats: Uppsala och Norrtälje
 • År: 2022
Kontaktpersoner
 • Helena Hultgren
 • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA, Partner
 • 0765-02 03 31
 • Ilga Lanestedt
 • Samhällsplanerare, planarkitekt
 • 076-188 36 03