Detaljplan för Tammsvik

“Tammsvik utvecklas till ett hållbart boende på landet med hög grad av samnyttjande i symbios med Tammsviks konferens- och spaanläggning. Ett modernt boende för den som vill leva sunt och tillsammans”

KLARA ÖSTLUND, uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Med sitt läge mellan land och tätort finns stor potential att skapa en naturnära, småskalig bostadsbebyggelse. I området finns idag en konferensanläggning och rekreatio sstråk som bevaras och fortsatt kommer att knyta samman Tammsvik med omgivande målpunkter och tillgängliggöra den vackra naturen i området.

ETTELVA har tagit fram ett förslag för utveckling av Tammsvik i Upplands-Bro kommun. Området ligger naturskönt i ett odlingslandskap med långa anor. Stora delar av fastigheten är idag åkermark och naturmark. Vid vatten ligger Tammsviks herrgård som uppfördes som en bostad åt familjen Tamm år 1921.

Nya Tammsvik blir ett levande bostadsområde med olika typologier, där naturen tillåts komma nära. Förslaget innehåller cirka 140 bostäder fördelade på villor, radhus och parhus samt bostadskomplement, lekplatser och gröna inslag av bevarad natur, gröna tak och en restaurerad äppellund.

Området är en del av en regional grön kil. Därför har sammanhängande gröna områden sparats för att möjliggöra för biologiska spridningsvägar och rekreation. Strukturens anpassning till terräng, naturvärden och klimatförhållanden utgör tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för landsbygden utgångspunkt i förslaget.

Befintliga ekosystem bevaras i största möjliga utsträckning. Befintliga värdefulla träd står kvar. Hantering av dagvatten sker både genom fördröjning och rening innan det släpps ut i naturen igen. Gröna tak och grönblå planteringar längs gator och större byggnadskroppar stärker upp de dolda dagvattensystemen som också planeras. Fynd av skyddade arter som fladdermöss ges nya boplatser i närheten.Befintliga våtmarker bevaras och strandskyddet mot Mälaren ritas om för att befintliga byggnader ska ligga utanför, medan djurlivet fortsatt fritt ska kunna röra sig förbi.

Materialet som togs fram blev underlag till en planansökan som godkändes i maj 2020. Uppdraget är ett samarbetsprojekt mellan stadsbyggnad-, landskap- och bostadsarkitekter på kontoret. Efter beslut om planbesked har vi haft uppdraget att bearbeta förslaget och ta fram ett gestaltningsprogram. Planen är ute på samråd vintern 2023/2024.

Fakta
 • Beställare: Credentia
 • Plats: Tammsvik, Upplands-Bro
 • Storlek: Ca 140 bostäder
 • År: Pågående
 • Hållbarhetsfakta: Höga natur- och kulturvärden att ta tillvara. Passager och
  alternativa boplatser för fladdermöss inom planområdet. Stor
  hänsyn till fladdermusens habitat ges både vid hantering av belysning, och bevarandet
  av gamla träd och födoplatser.
Kontaktpersoner
 • Klara Östlund
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 076-502 03 38