Detaljplan för Ella gård

“Värdet i Ella gård består i bebyggelsens repetition. Olikheter och brokighet förekommer men byggnadernas placering, formspråk och material upprepas. Det ger en sammanhållen miljö med stort värde trots att bostäderna i sig är enkla”

Projektbeskrivning

Intro:
Uppdraget är att ta fram en ny detaljplan för befintligt kedjehusområde för Södra Ella gård med syfte att fortsatt bevara områdets sammanhållna karaktär. ETTELVA ansvarar för samtliga detaljplanehandlingar och har tagit fram en kulturmiljöinventering som underlag till detaljplanen. Arbetet är ett samarbete mellan Stadsbyggnad och kompetensområdet Kulturarv.

Uppdragsgivare:
Täby kommun

Bakgrund:

Täby kommun arbetar med att uppdatera de äldre detaljplanerna för småhusbebyggelsen för att de bättre ska stämma överens med gällande förutsättningar och aktuell lagstiftning. I arbetet med Ella gård är uppdraget att infoga de riktlinjer för bebyggelsen som tillämpats vid lovgivning för att de ska ges juridisk verkan. Riktlinjernas syfte är att reglera att tillkommande bebyggelse görs med anpassning till områdets karaktär. Som underlag till detaljplanen har en inventering och värdering av kulturmiljön genomförts för området.

Arkitektur:
Området är utbyggt under 1960-talet och är ett av de första typhusområden av den här typen som sedan uppförts på fler platser. Utgångspunkten är den röda stugan och kvalitéer med den enkla markbostaden med tillhörande trädgård har tagits tillvara. Bebyggelsen är fortfarande mycket uppskattad och kommunen har i olika riktlinjer och bevarandeplaner pekat ut området som kulturhistoriskt intressant.

Ett levande småhusområde måste kunna anpassas till dagens sätt att leva även om det fysiska formspråket fortsatt beaktas vid om- och tillbyggnad. Viktigt har varit att peka på de detaljer som bidrar till den sammanhållna och värdefulla miljön. Uppgiften med ny detaljplan för Ella gård är en avvägning mellan det som är byggt och det som möjliggöras framöver. Att tillåta en utveckling av området som möjliggör ett modernt liv utan att äventyra de byggnadsdetaljer som utgör karaktären och kvalitén med området.

Fakta
  • Storlek: Cirka 220 småhusfastigheter, idrottsplats, park och gator
  • Plats: Ella gård, Roslags-Näsby
  • Affärsområde: Stadsbyggnad och Kulturarv
  • År: 2018-2020
Kontaktpersoner
  • Helena Hultgren
  • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA, Partner
  • 0765-02 03 31
  • Lars Gezelius
  • Ansvarig Kulturarv, Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig kulturvärden KUL
  • 076-525 79 21