Ålgrytevägen – Detaljplan och Barnkonsekvensanalys

”ETTELVA har varit ett bra stöd under planprocessen, de har med sitt engagemang och kunnighet varit till stor hjälp med att ta fram planhandlingar, BKA och hålla tidplanen.”

Martin Bretz, Stockholms stad

Projektbeskrivning

Vid kanten av Sätraskogens naturreservat planeras ett nytt bostadsområde omkring Ålgrytevägen och Stora Sällskapets väg i Bredäng. Här har vi på ETTELVA varit stöd åt stadsbyggnadskontoret i framtagandet av detaljplanen som ska ligga som grund för den nya bebyggelsen.

Detaljplanen syftar till att utveckla området med socialt och ekologiskt hållbar bebyggelse. Stadsutvecklingen ska stärka och komplettera Bredäng med nya stadskvaliteter samt bevara gröna kopplingar och entréer till Sätraskogens naturreservat. Syftet är även att öka tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister genom utbyggnad av gångbanor och ny cykelbana längs Stora Sällskapets väg.

Campingen ska få en ny entré som öppnar upp mot de offentliga rummen. Naturmarksytor inom campingen, som tillhör naturreservatet, ska bli allmän platsmark. Ett koloniområde för odling mellan campingen och nya bostäder ska ge boende möjlighet till lokal matproduktion och rekreation.

Förslaget ska ta hänsyn till kulturmiljö och naturvärden och därför är ny bebyggelse i huvudsak lägre än befintlig bebyggelse och placerad som närmast 10 meter från reservatsgränsen. Detaljplanen ska också utveckla goda miljöer för barn i form av lekplatser i anslutning till natur- och parkmark. Höjder på bebyggelsen anpassas efter topografin och är utformade för att möjliggöra träbjälklag. Takens form och lutning anpassas för att ge solceller goda förutsättningar. Gestaltningen ska vara sammanhållen och utgöra en ny årsring.

Material, färgpalett och takutformning hämtar inspiration från naturreservatet och hållbart byggande, samtidigt som syftet är att kontrastera mot befintliga skivhus och bryta ner de nya byggnadernas upplevda skala.

Vi har bistått med stöd under processen och samordningen mellan de fyra byggherrarna och deras arkitekter samt vid framtagandet av planhandlingar. Som en del av uppdraget har vi också tagit fram en barnkonsekvensanalys. Barnkonsekvensanalysen har utförts enligt Stockholms stads process med syfte att analysera och beskriva den nya detaljplanens konsekvenser för barn och unga i den fysiska miljön.

Här kan du läsa Barnkonsekvensanalysen (BKA) för projektet – Detaljplan för Ålgrytevägen, del av Sätra 2:1 invid Vingårdsmännen 1 m.fl.

Och vill ni läsa mer om hur vårt arbete med barnkonsekvensanalyser kan se ut kan ni göra det här.

Fakta
  • Beställare: Stockholms stad
  • Plats: Bredäng
  • Uppdrag: Att ta fram barnkonsekvensanalys, bistå projektledare i planprocessen samt framtagande av gransknings-, godkännande-, antagandehandlingar samt granskningsredogörelse för ny detaljplan.
  • Storlek: Projektet är en del av Fokus Skärholmen och är en detaljplan som innehåller cirka 900 nya bostäder med lokaler i bottenvåning, ateljébyggnader, koloniområde för odling och en anpassad campingverksamhet med möjlighet till fler stugor, utbyggda servicebyggnader och nya uppställningsplatser för tält och campingfordon. 
  • År: 2023 - pågående
  • Hållbarhetsfakta: Bevarande av natur- och kulturmiljövärden samt stärka social hållbarhet.
  • Illustrationer: Kod Arkitekter och Veronika Borg landskapsarkitektur & stadsbyggnad
Kontaktpersoner
  • Hedda Nilsson Orviste
  • Arkitekt SAR/MSA
  • 076-525 79 41