Östra Charlottendal

I Östra Charlottendal har vi jobbat med både husarkitekter och planarkitekter från ETTELVA. Att jobba med flera olika kompetenser från samma kontor har varit en styrka, särskilt i ett större stadsutvecklingsprojekt som Östra Charlottendal.

Tove Berggren, JM

Projektbeskrivning

2015 fick vårt bostads- och stadsbyggnadsteam ett nytt, stort projekt på sitt bord. Uppdraget bestod av att göra en strukturplan och detaljplan för Östra Charlottendal, ett större markområde som ägs av JM strax utanför Gustavsberg. I området, som idag är skogsbeklätt, finns höga naturvärden som ska bevaras samtidigt som nya uppåt tusen bostäder i olika skalor, förskola, idrottshall och ett vårdboende ska utvecklas av våra arkitekter.

Knappt ett decennium senare, hösten 2023, går planen ut på samråd. Under arbetes gång har projektets förutsättningar förändrats och ekologiska upptäckter, olika politiska viljor och nya utredningar har påverkat utformningen av förslaget. Allt större vikt har lagts vid områdets naturvärden och bebyggelsen har anpassats för att inte störa hasselsnokens och spillkråkans naturliga habitat. Fördjupad förståelse för påverkan av skyfall och dagvattenhantering påverkade säkerställande av avrinning och fördröjning.

Planområdet ligger i utkanten av ett större sammanhängande skogsområde som norr
om Värmdöleden, söder om det småskaliga bostadsområdet Kvarndammsringen. Detaljplanen möjliggör omkring 700 nya bostäder, varav cirka 145 småhus och cirka
545 lägenheter i flerbostadshus. Utöver bostäderna föreslås cirka 60 vårdbostäder
samt en friliggande förskola med fem till sex avdelningar, infartsparkering och p-hus.

I vårt förslag utgörs den nya bebyggelsen av en variation av småhus och flerbostadshus. Strukturen bjuder in naturen. Gatunätet följer topografin och slingrar sig fram i landskapet. Området grupperas i mindre delar som bildar grannskap för att skapa närhet och trygghet. Längs gångstråken finns små mötesplatser och lekplatser. Mitt i området finns en central gemensam park som knyter samman hela Östra Charlottendal. Det blir en levande stadsdel med höga värden, både för människa, hasselsnok och spillkråka.

Fakta
 • Beställare: JM
 • Uppdrag: På uppdrag av JM driver vi detaljplanearbetet för den nya detaljplanen för Östra Charlottendal. Vi tar fram planhandlingar, strukturplan, gestaltningskoncept, volymstudier och visionsbilder. Området är i vissa partier kraftigt kuperat och det finns höga naturvärden som ska bevaras samtidigt som Gustavsberg tillförs nya bostäder, förskola och ett vårdboende. ETTELVAs planarkitekter arbetar med detaljplanen och våra arkitekter har ritat underlag för bostäder, vårdboende och en förskola. Detaljplaneförslaget omfattar även vägar, en central park, idrottshallar samt en stor mängd bevarad natur i ett framtida naturreservat. ETTELVA har haft rollen som planarkitekt, husarkitekt, samordnare och illustratör.
 • Plats: Gustavsberg, Värmdö
 • Storlek: Ca 700 bostäder i småhus och flerbostadshus, 2 sporthallar, 1 förskola, 1 vårdboende, 1 p-hus, 1 park, 1 torg och ett naturreservat
 • År: 2015 - pågående
 • Hållbarhetsfakta: Bevarande av natur- och kulturmiljövärden.
Kontaktpersoner
 • Hedda Nilsson Orviste
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 076-525 79 41
 • Klara Östlund
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 076-502 03 38