Våra tjänster

Specialistkompetenser & Certifierade tjänster

Vi erbjuder certifierade tjänster i både egna och andras byggprojekt inom till exempel tillgänglighet, miljöbyggnad, kontrollansvar, byggarbetsmiljö och kulturbyggnader samt specialistkompetens inom färgsättning, ljusdesign, dagsljusberäkning, visualisering, BIM-samordning och projekteringsledning. Här hittar du våra certifierade kollegor.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Cirkulära tjänster

Genom ett helhetsgrepp om cirkulär ekonomi erbjuder vi tjänster inom cirkulär arkitektur med hänsyn till såväl kulturmiljö, gestaltning, anpassningsbarhet, återbruk, återvunnet material och design för demonterbarhet. Vi hjälper er gärna med cirkulära målbilder och projektledning anpassade till just ert projekt och er organisations förutsättningar, inventering av material och inredning samt planering och utformningsförslag. Vi kombinerar våra erfarenheter av stora lokalanpassningar, kulturmiljö, cirkularitet och återbruk. Vi deltar även i flera FoU-projekt kopplat till cirkulär arkitektur, återbruk och design för demonterhet. Läs mer här.

Kontakta vår Henrietta Borseman för att få veta mer.

Miljöplanerare

Vi erbjuder miljöplanerarkompetens från översiktsplan till detaljplanering i våra stadsbyggnadsprojekt. Det innebär att vi kan göra miljö- och behovsbedömningar, beställa och implementera resultat från specialistutredningar såsom buller, risk, naturvärden, ekosystemtjänster, klimatanpassning och dagvatten i våra projekt för att uppfylla krav enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken, men även för att skapa bästa möjliga förutsättningar för låg miljöpåverkan i våra projekt. Inom miljöplanering erbjuds även processledning, samordning och framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Kontakta Henrietta Borseman för att få veta mer.

Digitala hållbarhetsanalyser

I tidiga skeden har vi stor möjlighet att påverka våra projekt till det bättre genom form, placering och volym. Genom analyser kan vi tidigt identifiera potential och utmaningar avseende lokalklimat, grönyta, solenergi och klimatpåverkan. Detta gör vi i sju digitala hållbarhetsanalyser.

Kontakta Henrietta Borseman för att få veta mer.

Diplomerad Svanensamordnare

Svanencertifiering av byggnader blir allt vanligare. På ETTELVA har vi flera medarbetare som är diplomerade svanensamordnare i byggprojekt. De har god kunskap om vad Svanenmärkning av småhus, flerbostadshus, skola och förskola innebär och hur arbetet med dokumentation och krav kan hanteras i olika projekt.

Kontakta vår Henrietta Borseman för att få veta mer.

KUL – Certifierad sakkunnig avseende Kulturvärden

Det är inte alltid byggherrens egenkontroll räcker till. I vissa fall kan byggnadsnämnden kräva att en certifierad sakkunnig ska kontrollera att samhällets krav uppfylls. Vi har den kunskapen här på ETTELVA Arkitekter. Läs mer här.

Kontakta Lars Gezelius för att veta mer.

 

Barnkonsekvens- och sociala konsekvensanalyser 

Vi har under flera år arbetat med medborgardialoger, däribland barnkonsekvensanalyser (BKA) och sociala konsekvensanalyser (SKA). Vi har även tagit fram en checklista för BKA som ni hittar under vår Kunskapskanal.
En barnkonsekvensanalys är ett sätt att omsätta barnkonventionen i handling för att synliggöra barnets bästa. Kommunala beslut ska tas med delaktighet från samtliga medborgare och en barnkonsekvensanalys eller en social konsekvensanalys med integrerat barnperspektiv, är ett sätt att lyfta alla invånares perspektiv i samband med beslut.

Läs här om några av våra projekt.

Kontakta Sara Peny för att få veta mer.

Tillgänglighet

På ETTELVA är vi certifierade som sakkunniga inom tillgänglighet. Det innebär att vi har behörighet att genomföra kontroller av tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kontrollerna kan genomföras både vid nybyggen och i befintliga byggnader. Vi agerar sakkunniga i samtliga skeden för rådgivning, utför tillgänglighetsgranskning av bygglov, skriver utlåtanden samt utför slutbesiktningar. Läs mer om om våra tillgänglighetssakkunniga här.

Kontakta Katrin Muschter för att få veta mer.

Kontrollansvarig

Enligt bygglagen krävs en certifierad kontrollansvarig under ett byggprojekt. Denna fyller en viktig roll för att tillsammans med byggherren ta fram en kontrollplan, se till att denna följs, genomföra nödvändiga kontroller, närvara vid besiktningar och andra kontroller, samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Kontakta Bjarne Svedérus för att få veta mer.

Bas- P

BAS-P, kort för begreppet Byggarbetsmiljösamordnare Planering, fyller en viktig roll för att säkerställa att arbetsmiljön under byggprocessen beaktas vid projektering. På ETTELVA har vi BAS-P-kompetens vilket innebär att vi kan upprätta en Arbetsmiljöplan i de fall en sådan krävs.

Kontakta Yusuf Pektas för att få veta mer.

BIM-samordning

För oss på ETTELVA har BIM-projektering länge varit en självklarhet. Vi ritar alla våra projekt i 3D, oavsett om det gäller en tidig skiss eller bygghandlingar. Modellerna utgör underlag för vidare bearbetning och används till exempel för samordning med andra konsulter, mängdning, kalkyler och visualisering. Vi arbetar främst i ArchiCAD och granskar eller samordnar i Solibri. Vi bedriver även ett gediget utbildningsarbete internt som säkerställer att alla på kontoret håller samma höga nivå. En BIM-grupp på kontoret jobbar kontinuerligt med utveckling av teknologin och applicerar den på vårt dagliga arbete. Bland hos har vi ett flertal BIM-strateger som kan BIM-samordna både egna och externa projekt.

Läs mer här eller kontakta Erik Björnhage för att få veta mer.

Projekteringsledning

ETTELVAs projekteringsledare samordnar och leder alla intressenter i ett projekt för att ta tillvara på olika önskemål och möta samtligas behov. Vi lägger stor vikt vid att uppnå samsyn mellan olika aktörer i projektet för att tillsammans nå våra gemensamma mål och hålla tidplan och budget. I rollen ingår att ansvara för och leda projekteringen. Våra projekteringsledare har god kommunikationsförmåga, stor lyhördhet och helhetssyn samt stor insikt i frågor rörande byggekonomi och byggteknik. Vi erbjuder även stöd till projekterings-och projektledning då det finns utrymme och behov.

Visualisering

En bild säger mer än tusen ord, och att föreställa sig hur ett arkitekturprojekt eller ny stadsdel upplevs i verkligheten är inte alltid lätt. För att bättre kommunicera koncept och idéer kring obyggda projekt är visualiseringar ett effektivt verktyg. Vi kan hjälpa dig att ta fram olika slags bilder beroende på projektfas och användningsområde. Vi på ETTELVA ritar alla projekt – från skiss till färdig bygghandling – i 3D och kan ta fram både enklare skissbilder för att visa volymer och färdiga highend-renderingar som ibland inte går att skilja från ett fotografi.

Färgsättning

För att färgsätta fasader och byggnadselement krävs stor kunskap om färglära. En kulör kan upplevas på olika sätt beroende på material, väderstreck, väderlekar samt ljusförhållanden och att välja rätt nyans är en komplex process som kan påverka hela upplevelsen av arkitekturen. Vår färgspecialist tar fram exteriör färgsättning i projekt där det finns ett särskilt behov eller där man vill ha stöd i sitt eget arbete med färgsättning. Det kan vara allt ifrån små projekt till större uppdrag där byggnaden kommer att spela en viktig roll för miljöns helhet, eller framtagning av kulörprogram för detaljplan. Grunden ligger i att ha god omvärldsbevakning samt finna referenser i den byggda miljön för att få en förståelse om kulörers påverkan på oss. Utifrån det kan vi ta fram färgsättning som varar över tid.