Igelsta gård, ny förskola

“Ny förskola med stor gård som bidrar till ett område i behov av fler förskoleplatser – anpassad till en kulturhistoriskt värdefull och spännande miljö”

DANIEL SANDSTRÖM, uppdragsansvarig planarkitekt

Projektbeskrivning

Intro: Ny förskola i Östertälje (Södertälje kommun). Syftet med planen är även att säkerställa bevarande och möjlighet till upprustning av Igelsta gårds trädgård och parkanläggning.

Uppdrag: Ta fram fullständiga planhandlingar för projektet åt Södertälje kommun.

Bakgrund: Inom planområdet finns i dag två förskolor. Direkt söder om planområdet ligger Igelsta gård (se bild längst ned). Gården, tillsammans med sin unika trädgårds- och parkstruktur, utgör en sammanhängande kulturmiljö från mitten av 1800- och tidigt 1900-tal. Större delen av parken och trädgården ingår i detaljplanen.

Planförslaget medger en ny förskola i två plan med tillhörande förskolegård. Förskolan ger plats åt cirka 280 barn med en förskolegård om cirka 40 kvm friyta/barn.

Arkitektur: Den föreslagna förskolan består av tre hopbyggda volymer vars utformning anpassas för att smälta in i den kulturhistoriskt värdefulla närmiljön. Förskolans utformning och riktning utgår från de ekonomibyggnader som tidigare fanns på platsen. Det är viktigt att den nya förskolan med sin placering, utformning, färg och byggnadsmaterial inte kommer att dominera miljön utan underordnar sig Igelsta gård och dess omgivning.

Byggnadsvolymerna placeras med gavlarna mot Vretensvägen för att ge ett lättare intryck från gatan. De nya byggnaderna förses med sadeltak och med samma taklutning som den lada som tidigare låg på platsen.

De tre byggnadsvolymerna kan byggas ut etappvis och är tänkta att successivt ersätta de två befintliga förskolorna. Planen möjliggör också att den befintliga förskolan närmast Vretensvägen kan bevaras ifall förutsättningarna skulle ändras. Eftersom förslaget består av tre volymer som uppförs etappvis går det att kombinera med ett bevarande av befintlig förskola genom att endast två av de föreslagna etappdelarna uppförs. En sådan förskola skulle ge plats åt cirka 120 barn (totalt 280 barn).

Genom detaljplanen får parken runt Igelsta gård ett starkare skydd och möjliggör för en mer målinriktad upprustning och skötsel. Inom ramen för förskolans verksamhet kan man dra nytta av parken vid Igelsta gård. Den nya förskolan kan anläggas bland och dra fördel av uppväxta träd i tidigare trädgård.

Fakta
  • Projektnamn: Detaljplan för del av Östertälje 1:15 m.fl.
  • Beställare: Södertälje kommun
  • Storlek: Förskola för ca 280 barn och gård om ca 40 kvm friyta/barn
  • Plats: Östertälje
  • Affärsområde: Stadsbyggnad
  • Kontaktperson: Daniel Sandström
  • År: 2019 - pågående
  • Bilder: Skisser Tengbom
Kontaktpersoner