Grönytefaktor Norrtälje hamn

“Genom att jobba aktivt och medvetet med GYF kan man förutom ökad grönyta uppnå bättre omhändertagande av dagvatten och skapa förutsättningar för nya ekosystemtjänster.”
Hanna Mårtensson, Handläggande Landskapsarkitekt ETTELVA

Projektbeskrivning

Att ta fram underlag för beräkning av Grönytefaktor (GYF) var ett deluppdrag i detaljplanen för Norrtälje hamns östra delar som ETTELVA tar fram tillsammans med byggaktörer och Norrtälje kommun. Norrtälje Hamn är ett tidigare hamn- och industriområde som successivt utvecklas till en ny stadsdel med bostäder, verksamheter och mötesplatser som torg och parker. Grönytefaktor (GYF) är en av flera utredningar som genomförs under planarbetet. Annat som utreds är bland annat solförhållanden, dagsljus och förutsättningarna för social hållbarhet.

GYF är ett planeringsverktyg med målet att värna om gröna kvaliteter och främja hållbara lösningar vid exploatering. Syftet är att bidra till goda livsmiljöer för människor, djur och växter genom att skapa bra mikroklimat och luftkvalitet, jordkvalitet och vattenbalans samt rekreativa och lämpliga friytor. Grönytefaktor är ett viktigt verktyg för en systematisk dialog mellan kommun och byggaktör om grönska på kvartersmark och allmän plats. Med grönytefaktorn som en tydlig målsättning i projektet kan planering av grönskan påbörjas tidigt i processen. Verktyget kan användas i olika sammanhang, till exempel i översiktsplanering, i samband och parallellt med bygglovsprövning och som i detta fall i detaljplaneprocessen. Olika kommuner utformar sina egna arbetssätt med grönytefaktor utifrån lokala behov och förutsättningar, däribland Norrtälje kommun som utformat ett specifikt för utvecklingen av Norrtälje Hamn.

Fakta
  • Beställare: Roslagens pärla AB
  • Uppdrag: Beräkning grönytefaktor och förslag grönyteåtgärder för kvarter 9 och 13b i Norrtälje hamn.
  • Plats: Norrtälje
  • År: 2023
Kontaktpersoner
  • Hanna Mårtensson
  • Landskapsarkitekt LAR/MSA
  • 076-803 50 66