Zenit

“Långa fasader bryts upp i mindre enheter med indragna balkonger och varierade fasadmaterial.”

Sofia Gylje, Handläggande Arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

I detaljplanearbetet för området hade vi människan i centrum för utvecklingen av stadsmiljöns kvaliteter och för att uppmuntra till möten i det nya området. För den nya bebyggelsen var målsättningen att den skulle bidra till en levande, varierad och spännande stadsmiljö. Varje kvarter och byggnad strävar efter att tillföra kvaliteter till det offentliga rummet samt bidra till dess upplevelse och användning.

Värdeord som vi hade med oss genom detaljplanearbetet och som vi tagit fasta vid i det vidare arbetet med kvarteret Zenit är att ge byggnaden stadsmässighet, levande bottenvåningar med lokaler för handel, attraktiva offentliga rum, formstark arkitektur och att Råbyleden ska eftersträva att gå från trafikled till stadsgata. Dessa värdeord går bland annat att återfinna i Zenits centrala läge mot Råbyvägen och Vattholmavägen som innehåller både mindre lokaler och en större lokal för en ny livsmedelsbutik till området. I korsningen mellan de två vägarna ligger ett torg i söderläge mot Råbyvägen mot vilket några av lokalerna ansluter. Torget bidrar både med dynamik till gaturummet och blir samtidigt en ny mötesplats för området.

De bärande arkitektoniska kvaliteterna för kvarteret Zenit har varit att skapa en variation i det arkitektoniska uttrycket ut mot de olika gatorna. Långa fasader bryts upp i mindre enheter med indragna balkonger och varierade fasadmaterial. Taken får en sammanhängande takutformning men där takfoten i ett antal lägen viks ner två våningar ut mot gatan för att skalan ska upplevas lägre från gatan. Kvarteret är utformat med ett släpp i sydväst och ett i nordost för en diagonal genomblick. Det bidrar till öppenhet och insyn mellan torget och bostadsgården. Öppningarna ger gårdens grönska möjlighet att skymta fram och bidra till ett varierat stadsrum.

Fakta
 • Beställare: JM Uppsala
 • Uppdrag: Arbete med planarbetet vidare hela vägen till projektering av bygghandling
 • Plats: Kapellgärdet, Uppsala
  ca. 1,3 km från Uppsala centralstation
 • Storlek: 163 st bostadsrätter och 39 st seniorbostäder om 1-4 RoK
  Livsmedelsbutik ca. 800 kvm
  2 st lokaler totalt ca. 145 kvm
  80 st p-platser i underliggande garage
  Tot BTA (Ljus+mörk): 23 000 kvm
 • År: 2014 - pågående
 • Certifiering: Svanen
 • Illustrationer: JM
Kontaktpersoner
 • Sofia Gylje
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 076-525 79 26