Åkerbäret

“Åkerbäret är ett fint exempel på hur tegel ska användas. På utsidan förs Järvastadens invånare med stadig hand framåt längst stadsgatorna medan kvarteret på innergården omfamnar de boende med ett varmt och böljande landskap.”

SAHAND KOHNECHIAN, Projekteringsledare JM

Projektbeskrivning

Intro

Järvastaden växer sedan några år fram mellan Arenastaden i Solna och Igeldammens naturreservat. Åkerbäret är ett kvarter med en tydlig stadsmässig uppbyggnad samtidigt som orienteringen av byggnader maximerar ljus och kopplingar till platsens kvalitéer.

Uppdrag

På uppdrag av JM har vi ritat Åkerbäret, ett bostadskvarter med 167 bostadsrätter i varierande storlekar.

Bakgrund

Stadsdelen Järvastaden är belägen i norra Solna i anslutning till Järvafältet och Arenastaden med Friends Arena. Idag har nära 2000 bostäder färdigställts och när stadsdelen är helt utbyggd kommer den att rymma det dubbla. ETTELVA har haft möjligheten att bidra till uppbyggnaden av Järvastaden med flertalet färdigställda projekt. Nära Ursviks motionsområde och Igeldammens naturreservat ligger det senaste kvarteret, Åkerbäret. Bebyggelsestrukturen följer tidigare etapper i området och består av kontinuerliga huskroppar längs huvudgatan och en öppnare struktur mot lokalgatorna och naturmarken i söderläge.

Koncept

Åkerbäret är ett uppbrutet kvarter i fyra huskroppar som trappas mellan 4-6 våningar. För att få en mindre skala mot huvudgatorna och ett varierat taklandskap har delar av byggnaderna utförts med en indragen våning som i de flesta fall bildar takterrasser. Kvarteret har en sammanhållen gestaltning med en variation av material. Mot gatan är fasaden samlad med en tydlig sockel och indragna balkonger som skapar en vertikalitet. Avsikten med denna uppbyggnad av huset är både att skapa en helhet men samtidigt en skala som hör staden till. Åkerbäret innehåller en variation av lägenhetstyper för att möjliggöra boendeformer som skall passa alla. Stor omsorg har lagts på att erhålla siktlinjer och balkonger i bra lägen. Effektiva lägenheter har eftersträvats, men också möjligheter att med till- och frånvalsväggar anpassa lägenheterna efter behov. Ett mål har också varit att få blandad storlek på lägenheter med takterrass och uteplatser.

Arkitektur

Typologi och färgskala har anpassats till omgivande bebyggelse och tar avstamp i grå och tegelröda kulörer. Tegel är det återkommande materialet runt hela kvarteret. Med olika tegelkulörer och även olika fogkulörer skapas variation och intressanta materialmöten. Relief skapar skuggverkan och bryter ner skalan. Balkonger mot gård får en träpanel i ljusgrå kulör som lättar upp gårdsfasaderna som i övrigt har rött och ljust grågult tegel och ger en mjukare materialitet där man som boende kommer nära fasaden. Entréerna är utskurna och markeras med ett tydligt indrag i fasad mot gata och har samma grå kulör som fönster. Gården knyter an till naturmarken i omgivningarna och dess böljande organiska utformning möter fint de strikt indelade huskropparna. Tack vare trappningen av bjälklagshöjder tillgängliggörs gården från flera håll och antal genomgående trapphus har kunnat minskas för att ge maximal plats för privata ytor men också gröna ytor för samvaro. Huskropparna mot rondell i nordöst har ett släpp för att låta ljuset nå ut till gatan. I den platsbildning som skapas mellan husen och rondellen tillskapas en parkmiljö i miniformat.

Fakta
  • Beställare: JM AB
  • Storlek: 167 lägenheter, 1-6 RoK
  • Plats: Järvastaden, Solna
  • År: Färdigställt 2019
Kontaktpersoner
  • David Reinius
  • Arkitekt MSA
  • 076-525 79 36