Orminge Torg

”Vi vill skapa byggnader och platser som utvecklar Orminges karaktär och identitet.”

David Reinius, Uppdragsansvarig Arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

Vårt uppdrag är del av en ny kvartersstruktur som kommer att aktivera och förtäta Orminge Centrum. Här vill vi skapa nya platser och uttryck som ger området karaktär och bidrar till ett levande, tryggt och attraktivt centrum, i linje med det planprogram som kommunen tagit fram. Det gör vi genom omsorgsfullt utformade stadsrum med tydligt urban karaktär och byggnader med stor detaljrikedom och långsiktigt hållbara materialval.

Uppdraget inleddes med att vi tog fram underlag till en detaljplaneändring som möjliggjorde en omdaning inom denna del av centrum. Den nya bebyggelsen innehåller bostäder och kommersiella verksamheter. Det blir butiker i en förhöjd bottenvåning samt lägenheter på de övre planen. I projektet ingår ett större garage om ca 400 p-platser samt lastkaj till angränsande Orminge Hus.

Byggnadernas gestaltning relaterar till den befintliga bebyggelsen från 70- talet men med ett uppdaterat uttryck som blir ett nytillskott i centrum. Fasaderna utförs med naturmaterial så som skiffer, tegel och trä. Genom att leka med olika tegelsorter och förband skapas en detaljrik och omsorgsfullt gestaltad fasad. Den förhöjda sockelvången får ett tydligt eget uttryck som de högre volymerna landar på. Detaljering kring indragna entréer som kläs med träpanel välkomnar de boende. I det sydöstra hörnet av kvarteret får en högre del i 16 våningar bli ett landmärke som annonserar stadsdelen.

Torget är en av de största centrala ytorna i Orminge C men upplevs idag mer som en passage som under vissa delar av dygnet känns otrygg. Ambitionen har varit att göra platsen mer tydligt offentligt. Besökande och boende ska känna sig välkomna att uppehålla sig här. Lek och aktivitetsytor har lagts till och en befintlig förskolegård som ligger i anslutning till torgytan har utvidgats. Kopplingar till omgivningen så som ramper och trappor, har setts över och kompletterats för att få dem att kännas tryggare och säkrare. Torget har planerats med stora sammanhängande grönytor som både tar hand om dagvatten och som med sin lövskugga även bidrar till ett behagligt mikroklimat.

Lägenheter i varierande storlek tar vara på de kvaliteter som finns i utblickar och solljus. Bostäderna i höghuset får en gemensam takterrass och bastu och hyresrätterna har en gemensam ljus tvättstuga i entréplan.

Fakta
  • Beställare: Elisby Fastigheter AB/Åke Sundvall
  • Plats: Orminge Centrum, Nacka
  • Storlek: 191 lgh HR,.19 560 BTA inkl. Butiker. Garage om ca 400 platser.
  • Uppdrag: Underlag till detaljplaneändring, gestaltning och projektering till och med bygglovshandlingar. Arkitekt- samt landskapsarkitekttjänster. LA-uppdraget omfattade utformning av bostadsgårdar, förskolegård och torgyta.
  • År: 2021-2024
  • Hållbarhetsfakta: : Projektet Svanencertifieras. Då huset uppförs med planelement från fabrik används bara halva stenen. För att minimera spill har både fram och baksida av tegelstenarna använts. Baksidan har ett annat uttryck och har på så vis hanterats som en ytterligare tegelsort som ger variation till fasaden.
Kontaktpersoner
  • David Reinius
  • Arkitekt MSA
  • 076-525 79 36