Ekolund

Projektet har haft ett stort hållbarhetsfokus där våra arkitekter, landskapsarkitekter och hållbarhetsspecialister har gjort klimatberäkningar och hållbarhetsanalyser för projektets hela livslängd.

Sara Eklund, Uppdragsansvarig Arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

Runt en grön gård ordnar sig en samling huskroppar. De står tätt tillsammans för att med sina gröna tak bilda en lund. I lundens mitt finns en grönskande gård inom vilken platser för möten med människor och natur skapas.

Med inspiration från platsens åker och ängsmark samt med omtanke till omkringliggande bebyggelse har husen en färgskala i jordiga toner med inslag av vassens beigea, gräsets gröna, tegelstenens röda och den plöjda jordens bruna. Fasaderna är klädda med puts med inslag av trä. Husens tak kläds med ängsbiotop mot söder för att locka till sig pollinerande insekter samt fördröja och rena dagvattnet innan det tar sig vidare till gårdens noga utvalda växtbäddar för ytterligare omhändertagande. Övriga byggnader får en täckning av sedum ovan vilket solpaneler placeras.

Projektet har haft ett stort hållbarhetsfokus där våra arkitekter, landskapsarkitekter och hållbarhetsspecialister har gjort klimatberäkningar och hållbarhetsanalyser för projektets hela livslängd. Beräkningar framtagna för att säkerställa genomförbarhet, prestanda och det slutliga resultatet.

Husen byggs med planelement i trä med grundläggning av klimatförbättrad betong och skrotbaserad armering (alternativt platta av cellglas och stålprofil). För att dra nytta av träets hälsofrämjande effekter och välbefinnande är det synligt trä på balkonger, i trapphus och i gemensamhetslokalen. För bostadshus i trä står gips för en stor del av klimatpåverkan. Vi väljer därför gips noga med låg klimatpåverkan. Balkonger har platta och räcken i trä samt isolering av återvunnen glasull. Terrasser har räcken i skir, återbrukad sträckmetall. Därigenom minskas klimatpåverkan och projektet når uppsatt klimatbudget.

Ambitionen är att minska klimatpåverkan ytterligare när projektet fortskrider, genom att aktivt minimera klimatpåverkan från såväl material som byggarbetsplatsen genom minimerat spill, noggrann projektering utan överdriven dimensionering samt fossilfri energianvändning och fossilfria leveranser av stomme till byggarbetsplatsen. Att bygga med planelement minskar byggtiden och därigenom klimatpåverkan från byggskede. Byggnaderna har getts en energieffektiv form med formfaktor kring 1,3. Tänkt ytterväggskonstruktion har obrutet isolerskikt som ger minimalt med köldbryggor med god lufttäthet. Tillsammans gör det att vi når kraven på DVUT. I solutsatta lägen placeras skuggande grönska och solavskärmningar, vilket är särskilt viktigt för äldre. Klimatpåverkan från solceller ger ett tillskott om cirka 1,5 kg CO2/m2 BTAljus för byggnad A, B och E – här ger solcellerna cirka 12 000 kWh/år/hus. För god effekt samsas solcellerna med kylande sedumtak.

Vårt hållbarhetsfokus har även inkluderat social hållbarhet. I entréplan finns en kombinerad gemensamhetslokal och ateljé. Här finns möjlighet till möten, yogapass, kurser och studiecirklar. Lokalen är utrustad med ett kök för möjlighet till fest och gemensamma middagar. Via en gemensam hall når man RWC, övernattningsrum och ateljé som kan nyttjas gemensamt eller var för sig. Ateljén har en entré ut till verkstadstorget utanför. Härifrån når man även anslutande verkstad och cykelmek för smutsigare aktiviteter. Här finns en verktygspool att nyttja för de boende. Gemensamhetslokalen inreds med återbrukat rekonditionerat material för att synliggöra cirkulära lösningar och klimatneutralitet. Entréerna utrustas med digitala tidtabelltavlor för lokaltrafiken och de boende kommer att erbjudas en boendeapp för kommunikation, enkel serviceanmälan och delningsfunktioner. På detta sätt vill vi skapa bostäder man vill flytta till men inte ifrån. I Ekolund bor man kvar!

Fakta
 • Beställare: Tävling utlyst av Lunds Kommun, utförd på uppdrag av MTA Bygg, Midhem och Eirhem
 • Plats: Södra Råbylund, Lund
 • Storlek: Totalt 88 lägenheter fördelade i fem huskroppar om
  1-5 RoK, av dessa är ca. 60% seniorbostäder.
  BOA: 5 822 kvm, BYA: 1 739 kvm,
  BTA ljus: 7 735 kvm,
  BTA mörk: 2 075 kvm,
  LOA: 125 kvm
  59 st parkeringsplatser
  240 st cykelplatser
 • Uppdrag: Markanvisningstävling med redan antagen detaljplan. Fokus på Boende för äldre, Hållbarhet och Arkitektur.
 • År: 2023
 • Hållbarhetsfakta: Projektet har ett stort klimatfokus där vi räknat på hur vi genom projektets hela livslängd förhåller oss till och säkerställer att projektet uppfyller projektets klimatbudget om max. 182 kg CO2e/m2 BTAljus med målsättningen att hitta sätt att landa så lågt som möjligt.
Kontaktpersoner
 • Sara Eklund
 • Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig Samhällsfastigheter, Kommunikation / Partner
 • 076-502 03 26
 • Karin Schedin
 • Landskapsarkitekt LAR/MSA
 • 076-148 04 90