Framtidens design

“Återanvändning av trähus i en cirkulär ekonomi”

Projektets syfte

Projektbeskrivning

Demo 1:  Modulärt demonterbar träbyggnad med industriellt tillverkade volymer med trästomme

Denna studie handlar om industriellt tillverkade volymmoduler av trä som ska vara demonterbara och kunna återanvändas. Produktionen av volymer utförs väderskyddat i fabrik och på byggplatsen görs grundläggning, volymmontage och bland annat tak och installationer.

Folkhems planerade bygge Klockelund i Farsta studerades. Det är ett bostadshus som ska byggas av trämoduler och ha en väl utvecklad informationshantering för att möjliggöra demontering. En demonteringsplan togs fram och återbrukbarheten beräknades.

En klimatberäkning utfördes vilken visade att produktskedet A1–A3 ger ca 90 % av miljöpåverkan, vilken minskar med drygt hälften för den återbrukade byggnaden.

Demo 2:  Flexibel träbyggnad med planelement utformad för att kunna ändras, flyttas och byggas på 

I Kiruna och Skellefteå är behovet av bostäder stort kopplat till den gröna omställningen i norr och alla som flyttar till regionen. Samtidigt byggs många entreprenörsbostäder och studentbostäder med enkla modulära lösningar. För att locka kompetens och arbetskraft krävs attraktiva boendemiljöer och service.

I demo 2 har vi arbetat fram en flexibel demonterbar byggnad som kan ändras, flyttas och byggas på vid behov, som berikar platsen den står på och anpassas till sitt sammanhang. Flexibilitetshuset ska spara resurser i alla faser under livslängden och därmed ge låg klimatpåverkan. Huset byggs med IsoTimber väggelement av 99 % trä och Masonite Beams bjälklag med lättbalk för långa spännvidder. Varje byggdels ingående material, vikt och kopplingspunkter dokumenteras digitalt för framtiden.

Fyra olika faser för den flexibla byggnaden studerades och klimatpåverkan beräknades:

Fas 1 Nybyggnation – utvinning av råvaror, tillverkning av material och produkter, transporter och byggnation

Fas 2 Byte av planlösning/funktion – väggar flyttas, nya väggar tillverkas/transporteras, utbytta väggar transporteras

Fas 3 Byte av plats – inklusive demontering, transport och återmontering samt återvinning av utbytta delar

Fas 4 Påbyggnad – från två till fyra våningar med hiss, nya byggdelar, taket demonteras/återmonteras, nya våningar och hiss monteras, återvinning av utbytta delar

Läs mer om projektet i artikeln i Husbyggaren nr 4 2023.

Fakta
  • Projektpartner: RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet, Derome, OBOS, Lindbäcks Bygg, ETTELVA, TMF, Iso Timber, Masonite Beams, Svenskt Trä, Veidekke Entreprenad, Folkhem, Kiruna Bostäder, Skellefteå kommun, Kuusakoski, Ragn-sells, Sortera, SSAM
  • Syfte: Design för återanvändning i en cirkulär ekonomi betyder att byggnader bör vara flexibla för framtida ändrade behov så att resursuttag och klimatpåverkan kan minskas. I projektet Framtidens design utforskar vi tillsammans med representanter från hela värdekedjan hus som vi utifrån konceptstudier kan utveckla genom två testbäddar av demonterbara och återanvändbara träbyggnader som utgår från miljönytta och samverkan i den cirkulära värdekedjan. De går under benämningen Demo1 och Demo 2. Syftet är att träbyggnaderna ska anpassas för en ökad cirkularitet.I samarbetet mellan projektparterna gjordes teoretiska studier av tänkbara processer, flöden, monterings- och demonteringsmetoder, förbättrade konstruktioner, avfallshantering och återbrukbarhet bland annat. Träbyggandet idag sker redan med låg klimatpåverkan men projektresultaten visar att design för återbruk ändå kan ge markant minskning vid ombyggnation.
  • Projektets tid: November 2020 - December 2023
  • Hållbarhetsfakta: Studier av återanvändning av trähus i en cirkulär ekonomi. Klimatberäkningar.
Kontaktpersoner
  • Henrietta Borseman
  • Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetschef
  • 076-502 03 34