Igelsta Trädkrona

“Det är jättekul att få vara med på resan när JM nu för första gången genomför ett flerbostadhus med trästomme.”

Klara Östlund, Uppdragsansvarig Arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

Vid Igelsta strand, ett stenkast från Östertälje station, utvecklar JM ett nytt bostadsområde med flerbostadshus och småhus. Här ritar vi på ETTELVA JMs första flerbostadshus med trästomme. Det är tredje i raden av projekt som vi ritar inom området och vi har även tagit fram ett gestaltningsprogram på uppdrag av JM för att ge denna nya del av Östertälje en sammanhållen karaktär.

Igelsta strand är beläget på tidigare industrimark som sanerats från dioxiner för att möjliggöra för bostäder och en levande stadsdel i attraktivt kollektivtrafiknära läge. Igelsta strands utveckling är en viktig del i att binda samman staden från Östertälje till centrum där boende och besökare kan ta sig till fots och med cykel längs kanalen till centrum.
Industrikaraktären och det vattennära läget med referenser till gamla fiskestugor har fått ge inspiration till gestaltningen. Kvarter 3:1 består av ett U-format kvarter sammansatt av 3 huskroppar som öppnar upp sig åt sydväst. De 96 hyresrätterna blir ett komplement till tidigare etapper bestående av bostadsrätter och småhus. Alla lägenheter är genomgående. Större lägenheter har placerats på gavlarna.

För oss har det varit viktigt att kvarteret ska ha en träfasad för att tydligt annonsera att det är ett trähus. Genom en variation av stående och liggande träpanel har vi jobbat med elementindelningen där skarvarna blir del av ett mönster, likt ett lapptäcke som klär fasaderna. Lapptäcket är flätat av värmebehandlad furu som åldras med tiden likt vindpinat trä på gamla sjöbodar. För att hantera buller, husdjup och volymindelning nås lägenheterna med loftgång. Loftgångarna vänder åt olika håll utifrån väderstrecken och samtliga lägenheter har egen balkong i solläge. De tre huskropparna förbinds av bullerskärmar i glas innanför vilka balkonger placeras som därmed blir halvinglasade. Grönska på balkongen skymtas därmed från gatan och blir del av fasaden. De branta sadeltaken kopplar an till traditionell fiskeby likt den första etappen i kvarteret, Kanalhusen, och möjliggör för ett antal vindslägenheter på gavlarna som får sjöutsikt. Omtanke kring detaljer bryter ner skalan. Träspaljéer markerar utvändiga trappor och sidor på loftgångar. Olika kulörer på de tre delarna skapar identitet.

På gården finns en gemensam komplementbyggnad med sedumtak och anslutande pergola, en social mötesplats för grannar. Gården är kuperad med större gräsytor och grusgångar som kopplar samman de olika gårdsentréerna. Lägenheter i markplan har uteplatser mot gård. Cykelparkering finns både i källare i ett av husen samt i komplementbyggnad, på gård samt intill entréer där utrymme finns. Det ska vara självklart att ta cykeln till Igelsta trähus. Planteringsmöjligheter finns även på förgårdsmark och spaljéer möjliggör för växtlighet att leta sig upp på fasaden. Projektet kommer att Svanen-certifieras.

Fakta
  • Beställare: JM
  • Uppdrag: På uppdrag av JM har vi ritat 96 nya hyresrätter vid Igelsta strand. Vi har arbetat från skiss till förfrågningsunderlag. Därutöver har vi tagit fram bygglov samt är rådgivande under bygghandlingsprojekteringen som tas fram av Moelven. JM är ett bolag som har hållbarhet i fokus. Vi är jätteglada över att ha fått varit delaktiga i ett av JMs första trähusprojekt. Målsättningen är ett hållbart hus både ur ekonomisk och ekologisk synpunkt och där valet landat på volymelement som i detta fall kommer levereras av Moelven. Volymelement i trä är klimatsmart, ger mindre byggavfall och möjlighet till effektiv byggtid.
  • Plats: Igelsta Strand, Östertälje
  • Storlek: 96 hyresrätter i storleken 1 till 4 RoK
  • År: Pågående
  • Certifiering: Projektet kommer att Svanen-certifieras.
Kontaktpersoner
  • Klara Östlund
  • Arkitekt SAR/MSA
  • 076-502 03 38