Boulevarden och Bersån – Täby Park

“Vi vill skapa ett omtänksamt stadskvarter som samspelar med omgivande bebyggelse. I Boulevarden och Bersån får både det lilla livet och det urbana sammanhanget ta plats.”

Olga Allpere Stintzing, Uppdragsansvarig arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

Boulevarden och Bersån bildar tillsammans ett nytt kvarter i utvecklingen av den nya boendemiljön i Täby Park. Den första delen av kvarter 6 i DP 2 som ligger utmed Boulevarden tillhör den större skalan med en stadsmässig tegelarkitektur med indragna kungsvåningar och inslag av ljusa putsade fasader. Vid kvartersgatorna ansluter vår andra del av kvarteret, Bersån. Bersån tillhör grannskapet med en mindre skala och variation med en lokal gemenskap där det privata tar plats. Stor vikt har lagts vid detaljeringen av fasaderna. Volymerna med indragna kungsvåningar speglar den vilja till övergripande variation som understryks i kvalitetsprogrammet. Detta förstärks av färgsättningen och ger ett spel av skugga och ljus vid gård och gata. Gestaltningen av kvarteret tar avstamp i de generösa gestaltningsambitionerna som finns för denna stora utbyggnad av Täby. Lägenheterna har i både Boulevarden och Bersån generösa fönsterpartier som delar med sig av bostadens hemtrevnad utåt samt skänker ljus i lägenheten. Fönster är centrerade i rummen vilket ger vackra bostadsrum.

Boulevardens fasader får sin variation genom en indelning i olika tegelkulörer med tydliga kontraster. De olika delarna bildar ”delhet” i en större komponerad helhet. Som en fond mot tegelfasaderna reser sig en vitputsad volym som skapar en variation som förmedlar anpassningen till den mindre skalan i grannskapet och Bersån. Kungsvåningen bildar uppåt ett avslut med sin vitputsade fasad. Sockeln ges ett enhetligt uttryck genom att samtliga entréer och fönster har samma överkant och samma vita tegel oavsett fasadernas tegel ovanför.

Bersån hämtar sin färgsättning från Stockholms malmars palett med jordiga gula kulörer. Fönsterna har en gråbeige kulör som i kombination med olika gula putskulörer nästan får en grön ton. Inslag av Boulevardens ljusa vita puts återkopplar och binder ihop kvarteret. Där växtligheten inte skymmer fasaden landar huset på en granitbeklädd sockel. Bostadshusens entréer detaljeras med ek som fortsätter i skärmtakens panelklädda undersida. Entréerna är omfamnade av förgårdsmark och dess grönska ger en övergångsskala till bostadens privata sfär. Inblickar mot gården skapar en variation för flanören och ger ett spel av solljus in i kvarterets inre.

Detta kvarter är utformat för att vara en del i visionen om en omtänksam kvartersstad där hållbarhet är en naturlig del av livet. Utformning av husens möten med sin omgivning samt gårdens gestaltning underlättar möten mellan människor och ger gröna miljöer. Stor omsorg har lagts på att ta hand om dagvatten samt att föra in så mycket grönska som möjligt både på mark och i form av sedum på tak. Det finns goda möjligheter för social samvaro i gemensamhetslokalen samt i flera uteplatser på gården.

Fakta
  • Beställare: Riksbyggen och NCC
  • Uppdrag: Ta fram PH tom BH för ett kvarter där delen utmed Boulevarden är ämnad för Riksbyggens Bonum-bostad, bostäder 55+, och där den andra delen av kvarteret innehåller bostadsrätter i varierande storlekar från 1 till 5 RoK.
  • Plats: Täby
  • Storlek: Totalt sett består kvarteret av 163 lgh, en gemensamhetslokal och två kommersiella lokaler om en BTA på totalt 17 800 kvm
  • År: 2021-pågående
  • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver
Kontaktpersoner
  • Michael Klingemann
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 070-685 05 61