Bjärred Delta

“Det gröna deltat både förbinder och sprider de rekreativa, biologiska och gröna kvaliteterna som finns inom området. Vi har skapat en struktur där de gröna värdena tar plats, aktiverar och uppmuntrar människors deltagande. Ett delta som förenar.”

HELENA HULTGREN, ansvarig Stadsbyggnad

Projektbeskrivning

Intro

ETTELVA har deltagit i tävlingen för framtidens Bjärred. En plats mellan hav och land. Där upplevs badorten och landsbygden, naturreservat och skog, jordbruk och slingriga landsvägar om vartannat. Vårt förslag Bjärred Delta  bygger på idén om ett grönt delta som binder samman gröna kvaliteter och vänder bristen på rekreativa värden till en aktiv, grön struktur. Strukturen har tillsammans med människans skala, rörelsemönster och behov format Lommas nya stadsdel. Tävlingsförslaget är ett samarbete med Plantagon.

Uppdrag

Allmän tävling för framtidens Bjärred på uppdrag av Lomma kommun.

Koncept

Befintliga grönområden, målpunkter och bebyggelsestrukturer länkas samman med ett grönt delta. Grönskan, stråken och gatorna binder ihop och utgör allmänna platser, funktioner och målpunkter och formar mellanrum som fylls med bebyggelse. En organiskt formad struktur som prioriterar de allmänna, gröna värdena skapar en hållbar struktur med möjlighet att ge odlingsmarken ett fortsatt liv. Gena stråk för gång och cykel har prioriterats. Den nya strukturen kopplar samman befintliga bebyggelsestrukturer utan att påverka deras unika identiteter.

Identitetsskapande planering

För att kompensera den jordbruksmark som tas i anspråk har ambitionen varit att fortsatt garantera en lokal matproduktion. I samarbete med Plantagon har möjligheten att väva in odling i den urbana miljön studerats. Odling, försäljning av grönsaker, forskning och högre utbildning kopplat till jordbruk utgör en del av den nya stadsmiljön. Odling och andra aktiviteter i det gröna huvudstråket är ett sätt att befolka stråket utan krav på kommersiella verksamhetslokaler.

Bebyggelsen är småskalig och inom de gemensamma gårdarna blandas radhus och mindre flerbostadshus med friliggande bostäder. Bostadskvarteren planeras med slutna och rumsskapande fasader mot stråken och en lägre skala och öppna gårdar mot gatorna. Byggnaderna ligger tätt och istället för egna trädgårdar finns utrymme för aktiviteter, odling, lek och spontanidrott i och längs de gröna stråken.

En utbyggnadstakt utspridd över en längre period innebär en möjlighet att använda området innan det är färdigutbyggt. Området byggs successivt ut där de outbyggda etapperna tills vidare kan användas för t.ex. tillfälliga sommarstugor, kanske som en del av kontraktet för de som skriver upp sig på de framtida bostäderna för att tidigt bygga upp en identitet för området. Del av området föreslås också användas för tillfälliga kontorslokaler och företagshubbar. Det ger möjlighet att tidigt skapa en relation till området innan det byggts ut.

Länk till projektet:  https://www.arkitekt.se/app/uploads/2018/10/41-Bja%CC%88rred-Delta-web2.pdf

Fakta
  • Beställare: Lomma kommun. Allmän tävling för framtidens Bjärred
  • Plats: Bjärred, Lomma kommun.
  • Samarbetspartner: ETTELVA tillsammans med Plantagon
  • År: 2018
Kontaktpersoner
  • Helena Hultgren
  • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA, Partner
  • 0765-02 03 31