Bunkhagen – Täby Park

“Kommunens målsättning för området är att arkitekturen ska sträva mot att tillskapa en grönare stadsdel”

Caroline Sand, Handläggande arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

Täby Park 1:5 vetter mot tre olika typer av gator enligt kommunens koncept för Täby Park. Kvarterets längsta fasad vetter mot Boulevarden och ett torg i norr som utgör stadsdelens huvudsakliga pulsåder. Denna del av kvarteret är den mest stadsmässiga med en entrévåning som över lag har en aktiv/öppen karaktär och där hörnlägen innehåller lokaler för centrumändamål.

Kvarterets östra del vetter istället mot gröna slingan som är ett sammanhängande grönt parkstråk som förbinder stadsdelens parker och gröna målpunkter. Denna del är kvarterets lägsta och består av etagelägenheter. Etagelägenheterna belägna i markplan har egna direktentréer vilket ger lägenheterna en extra tydlig radhuskaraktär som förstärks genom närheten till en av gröna slingans bredare parkdelar.

Där kvarteret möter kvartersgator i väster och söder är byggnadskropparna något indragna från gatan för att ge plats åt upphöjda terrasser till lägenheterna i entréplan samt till planteringar. Här är byggnadskropparna 5 våningar höga och kröns av vindslägenheter. Hela kvarteret har ett underbyggt källarplan med garage och förråd och en gemensam innergård som präglas av grönska.

Materialen för projektet utgörs i huvudsak av puts och tegel som förekommer i varierande kulörer och förband i kvarterets olika delar. Huskroppen mot Boulevarden har en sammanhållen fond in mot torget där sockelvåningen består av stora glasade ytor och tegel i två olika kulörer. Fasadens hörn och högdel där fasaden “knäcks” har tegel som material och delarna mellan dessa utgörs av puts i en ljusare ton.

Kvartersgatorna får en småskalig känsla som samtidigt har en något offentlig karaktär. Uteplatser och planteringar tillför liv och grönska i markplan. Volymerna mot kvartersgatorna karaktäriseras genom sadeltak och frontespiser.

Fasaden mot gröna slingan innehållandes etagelägenheter är indelad efter bostadsenheterna och utgörs av olika kulörer av tegel och puts. Genom tak i olika vinkel delas volymen in i mindre enheter och ger huskroppen en tydlig radhuskaraktär.

Fakta
  • Beställare: JM
  • Uppdrag: Kvarter 1:5 är beläget i området Täby Park. Ett område i Täby kommun som kommer att expandera under en väldigt lång tid. Kommunens målsättning för området är att arkitekturen ska sträva mot att tillskapa en grönare stadsdel som är väl integrerad med sin omgivning, har hög orienterbarhet, god tillgänglighet samt upplevelserika gaturum. För att även åstadkomma en grön resplan som gynnar rörelse till fots och med cykel gör kommunen även en medveten satsning på samnyttjande av parkeringar, bilpooler, god kollektivtrafik samt lättillgängliga cykelplatser. Parametrar som också präglat projektet.
  • Plats: Täby Park, ett område beläget vid den tidigare galoppbanan sydost om Täby Centrum.
  • Storlek: Projektet består av 220 st ägarlägenheter samt ett antal lokaler, fördelat i tre huskroppar om 4–7 våningar. BTA ca. 21 300 kvm
  • År: 2019 - Pågående
  • Miljöcertifiering: Projektet är Svanen-märkt vilket ger en energieffektivitet på 75% av BBR. Ur miljösynpunkt har material valts enligt Svanens krav med fokus på giftfria, beständiga och underhållsfria byggdelar.
Kontaktpersoner
  • David Reinius
  • Arkitekt MSA
  • 076-525 79 36