Palmen och Byalaget LSS

“Små, fina projekt i smidigt och nära samarbete med staden för att uppnå bästa resultat.”

Ilga Lanestedt, Uppdragsansvarig planarkitekt ETTELVA

Projektbeskrivning

På uppdrag av Lidingö stad har vi tagit fram planhandlingar för del av fastigheterna Byalaget 1 respektive Palmen 1.  Uppdragen innebär planändringar för att möjliggöra gruppbostäder. Omsorgs- och socialförvaltningen har nämligen identifierat att stadens befintliga gruppbostäder inte är ändamålsenliga i tillräcklig omfattning. Planområdena bedöms ha tillgång till kommunikationer, goda förutsättningar för friytor samt möjlighet till personalparkering. Boendena avser permanentboende med sex lägenheter och utrymme för gemensamma funktioner samt personalutrymmen.

Byalaget 1

Huvudbyggnaden föreslås uppföras i en våning med sadeltak. Ny byggnad ska utföras med hög gestaltningsambition och materialkvalitet och väl utformade detaljer.

Palmen 1

Boendet utformas i förslaget med två våningar varav den ena utförs som suterrängvåning mot söder för en bättre anpassning till platsen och möjlighet att lösa tillgänglig tillfart för leveranser.

För att utreda möjligheten till nytt gruppboende har alternativa lösningar skissats fram under planarbetet. Från ETTELVA har arkitekt och planarkitekt samarbetat med kommunen för att hitta rätt volymer och lösningar för de respektive projekten. Vi har utifrån kommunens önskemål tagit fram en anpassningsbar hustyp som skulle kunna lämpa sig för fler platser i kommunen.

Fakta
  • Beställare: Lidingö Stad
  • Plats: Lidingö
  • Uppdrag: Detaljplan för del av fastigheten Byalaget 1, m.fl. samt Palmen 1.
  • År: 2023
Kontaktpersoner
  • Ilga Lanestedt
  • Samhällsplanerare, planarkitekt
  • 076-188 36 03
  • David Reinius
  • Arkitekt MSA
  • 076-525 79 36