Järla Sjö

”Byggnaderna ska andas respekt och tillförsikt för den befintliga industrimiljön. Folk ska kunna trivas här även om 50 år – det är hållbar arkitektur med omtanke.”

MATS MARNELL, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

I ett nära samarbete med byggnadsantikvarier har vi arbetat med utvecklingen av centralkvarteret i Järla Sjö. Det är ett kvarter med q-märkta industrilokaler från övervägande tidigt 1900-tal, en spännande och inspirerande miljö med stora arkitektoniska kvaliteter att bevaka, bevara och berika.

Uppdrag

På uppdrag av Profi och SSM har vi projekterat för en konvertering av fabriksbyggnaderna i centralkvarteret till bostäder. I vårt förslag sker varsamma ombyggnader av befintliga q-märkta delar, rivning av delar utan bevarandevärde i mitten av kvarteret och en större nybyggnation i områdets mitt. Det blir 2 200 kvm lokaler, gemensamhetsanläggningar och drygt 200 lägenheter i storlekar mellan 1-5 rum och kök.

Bakgrund

Järla Sjö i Nacka har en stor variation av gårdar och rumsbildningar. I tio års tid har centralkvarteret nyttjats som Stockholms Modecenter med 350 hyresgäster. Merparten av bebyggelsen runtom är knappt 15 år gammal, men inslagen av äldre industrimiljöer ger en fin och värdeskapande blandning. De äldsta delarna är från 1890-tal med tillbyggnader gjorda fram till 40-talet. Byggnaderna är i gott skick och flera av dem är kända karaktärsbyggnader med betydelse för Nackas identitet.

Koncept

Vi gestaltar en ny spännande miljö som i utförande, material, planering och stil anspelar på Järla Sjös historia. Järla Sjö kan utvecklas och byggas till i nya årsringar utan problem för helheten, men det är viktigt att förhålla sig till befintlig bebyggelse i skala och täthet för att värna områdets karaktär. Här ges plats för nya byggnader som anpassats i stil och utförande till fabriksmiljön. Vi bygger vidare på ett tydligt strukturtänk och nytillkomna byggnader inordnas i befintligt system med bärning och väggar i bestämda linjer. En viss uppmjukning görs för att ge intrikata gårdsmiljöer med rika sinnesupplevelser och för att tillåta passager genom området.

Arkitektur

Konvertering av fabrikslokaler till bostäder ställer nya krav på fönster, ventilation, dagsljus och tillgänglighet. Utförandet är enkelt men genomtänkt med känsla i spelet mellan gammalt och nytt. Industriarvet är högt värderat och genomsyrar långsiktigt hållbara materialval och lösningar. Adderade strukturer tar upp element som rött och grått tegel, rejäla stålbalkar och finmejslade fönster från den befintliga arkitekturen.

Balkonger och terrasser är orienterade mot gård. Endast huset i områdets södra del har balkonger på de nya delarna mot omgivande gator. Området öppnas också upp för genompassage.

 

Fakta
  • Beställare: SSM/Profi
  • Plats: Nacka
  • År: 2017
  • Bilder: Walk the room + ETTELVA
Kontaktpersoner
  • Lenka Varga
  • Arkitekt SAR/MSA, Visualiserare
  • 076-525 79 10