Cirkulär lokalanpassning

“Att möjliggöra och underlätta återbruk i projektens tidiga skeden är en nyckel för en storskalig omställning till en cirkulär ekonomi.”

Projektbeskrivning

Tillsammans med vårt systerföretag MER utför vi nu en cirkulär lokalanpassning för en av Humlegårdens kontorslokaler. Lokalanpassningen är en del i deras forskningsprojekt Circularity metrics in business KPI:s (CIRinK 2) som syftar till att utveckla cirkulära indikatorer och testa dem i verkligheten på cirkulära affärsmodeller.

Lokalen som ligger i kvarteret Smultronet i Solna är cirka 410 kvadratmeter och utformas för hög nyttjandegrad och anpassningsbarhet över tid. Produkter och material ska så långt som möjligt bestå av cirkulerat material, i första hand återbruk från lokalen. Materialet som används i projektet ska även vara utformade för lång livslängd och demontering och remontering i flera led. I vissa fall har avvägningar gjorts mellan lokalens anpassningsbarhet och bibehållen befintlig planlösning. Viss demontering av väggar görs till exempel för att uppnå en mer anpassningsbar lokal som möter hyresgästernas efterfrågan och en mer generell lokalutformning.

Humlegården, IVL, Kinnarps och RISE driver projektet Circularity metrics in business KPI:s (CIRinK 2) som syftar till att utveckla cirkulära indikatorer och testa dem i verkligheten på cirkulära affärsmodeller och produkter. Satsningen fokuserar på praktiska case, bland annat i form av ombyggnation av denna kontorslokal. Humlegården genomför ett stort antal lokalanpassningar varje år och genom CIRinK2 finns möjlighet att vetenskapligt utvärdera och analysera hur man genom val av material och metoder kan skapa en mer cirkulär och resurseffektiv process.

Arkitektur och koncept

I samarbete med MER och i nära samråd med Humlegården och Circularista har vi tagit fram ett förslag på lokalanpassning och designkoncept. Enkla grepp för att skapa anpassningsbarhet av lokalens planlösning och utseende har eftersträvats, utan att anpassningen i framtiden ska resultera i resurskrävande ombyggnationer eller förlust av material. En viktig inriktning i konceptet har varit att integrera återbrukat material med lokalens nya planlösning och färgsättning, men även att skapa en neutral bas som kan kompletteras med färg och detaljer i valda delar. Detta för att utforma en lokal som tillåter hyresgästernas egna identiteter att synas och förändras samtidigt som behovet av personifiering minskar.

Vi har även fått möjligheten att testräkna lokalanpassningen i CIX, vårt verktyg och mått för cirkularitet på byggnadsnivå.

Läs mer om projektet och Humlegårdens arbete med cirkulär ekonomi här!

Fakta
 • Beställare: Humlegården
 • Plats: Solna
 • Samarbetspartner: MER
 • Bild: Inspirationscollage med bilder från MER, MESURA, Okko, Tarkett, White
 • Klimatfakta: 17 ton återbrukat material
  15 ton CO2 –ekv. minskning jmf. med jungfruliga produkter
  Minskad klimatpåverkan med 68%
  Minskad materialåtgång med 66 %
  Minskade kostnader med 35%
Kontaktpersoner