Policy

Vi på ETTELVA värnar om din personliga integritet.

 

Integritetspolicy:

 

Introduktion

ETTELVA Arkitekter AB verkar inom arkitekturbranschen och har byggt upp sin verksamhet på insikter om företagande, arbetsliv, människor och deras drivkrafter. Inom ramen för vår verksamhet behandlar vi en rad personuppgifter som du lämnat till oss själv eller som vi inhämtat från någon annan (s.k. tredje part). Dina personuppgifter behandlas t.ex. i samband med processer inom anställningen pga. löneutbetalningar och pensionsavsättningar samt vid behov med beställare i projekt. Eftersom vi värnar om din personliga integritet och tar frågor om dataskydd på största allvar vill vi genom denna integritetspolicy (”Policyn”) beskriva hur ETTELVA Arkitekter behandlar dina personuppgifter.

 

Innehållsförteckning

 1. Kontaktperson hos potentiell kund
 2. Kontaktperson hos befintlig kund
 3. Direktmarknadsföring
 4. Skyddet för dina personuppgifter
 5. Användning av personuppgiftsbiträden
 6. Rätten till rättelse
 7. Rätten till radering
 8. Rätten till begränsning av behandling
 9. Rätten till dataportabilitet
 10. Återkallelse av samtycke
 11. Rätten att lämna in klagomål
 12. Användningen av cookies, tags och pixlar

 

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan därmed röra sig om uppgifter såsom namn, e-postadresser eller telefonnummer men även uppgifter såsom foton eller IP-adresser kan omfattas om informationen kan kopplas till en fysisk person. Med ”personuppgiftsbehandling” avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oavsett om åtgärden är automatiserad eller inte. Exempel på vanligt förekommande behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, utlämning genom överföring och radering.

 

VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

1.       Kontaktperson hos potentiell kund

Att upprätta affärsrelationer med kunder för att kunna utveckla bolagets tjänster, produkter och system utgör en viktig del av bolagets verksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av potentiell kundkontakt gällande våra tjänster och produkter samt marknadsaktiviteter samlar ETTELVA in dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i vårt system med målet att ETTELVA Arkitekter AB ska kunna upprätta en affärsrelation med dig och kunna bjuda in dig till marknadsaktiviteter.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på bolagets berättigade intresse av att kunna upprätta och bibehålla affärsrelationer samt att kunna utveckla sina tjänster, produkter och system. ETTELVA Arkitekter har som rutin att varje medarbetare, som via telefon eller digital kanal inlett kontakt med dig och där du under samtalet visat intresse för att skapa eller utforska en vidare relation med bolaget, följer upp med ett e-postmeddelande innehållande en länk till denna Policy.

I de fall ETTELVA initierat den första kontakten genom ett e-postmeddelande eller tryckt material inkluderas alltid en hänvisning till Policyn för att du som registrerad ska få nödvändig information om behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter sparas på ETTELVAs plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. ETTELVA kommer endast att göra sådana utskick som bedöms vara relevanta för din yrkesroll. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.

I de fall då ETTELVA fått kontakt med dig och du avböjer att skapa eller utforska en vidare relation kommer personuppgifterna i ETTELVAs del av affärssystemet att markeras med en notering om att inte återuppta kontakten. Vi kommer även att upphöra med att delge dig marknadsutskick.

GALLRING

ETTELVA Arkitekter kommer att behandla dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos bolaget. Personuppgifterna kommer i sådant fall att raderas utan onödigt dröjsmål. Om en affärsrelation inte har utvecklats inom rimlig tid från det att ETTELVA tog den första kontakten kommer dina personuppgifter att raderas. De registrerade får regelbundet information om att vi lagrar deras personuppgifter och ges därmed möjlighet till avregistrering. ETTELVA gallrar regelbundet kontaktuppgifter som inte längre uppfyller sitt syfte.

De personuppgifter som ETTELVA Arkitekter kan samla in och behandla för ovan nämna ändamål är

• För- och Efternamn

• Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress

• Korrespondens mellan dig och ETTELVA

• Teknisk information om hur du har interagerat med ETTELVA

• IP-adress och webbläsarinställningar

• Uppgifter om kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.)

 

2.      Kontaktperson hos befintlig kund

Att upprätthålla affärsrelationer med kunder för att kunna utveckla ETTELVAs tjänster, produkter och system utgör en viktig del av bolagets verksamhet. I syfte att kunna bibehålla kontakt med dig som kund gällande ETTELVAs tjänster och produkter samt marknadsaktiviteter behandlar bolaget dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i ETTELVAS system med målet att bolaget ska kunna upprätthålla en affärsrelation med dig och att bolaget ska kunna bjuda in dig till marknadsaktiviteter.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på ETTELVAs berättigade intresse av att affärsrelationen till dig utvecklas och att bolaget ska kunna kommunicera med dig som kontaktperson. Dina personuppgifter sparas på ETTELVAs plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. ETTELVA kommer endast att göra sådana utskick som bedöms vara relevanta för din yrkesroll. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering.

 

GALLRING

ETTELVA kommer inte att behandla dina kontaktuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ovan nämnda ändamål.  Personuppgifter som blivit inaktuella, t.ex. på grund av avslutad affärsrelation, raderas vid efterfrågan utan onödigt dröjsmål så snart ETTELVA mottagit information om detta.  De registrerade får regelbundet information om att vi lagrar deras personuppgifter och ges därmed möjlighet till avregistrering. ETTELVA gallrar regelbundet kontaktuppgifter som inte längre fyller sitt syfte. Att upprätthålla affärsrelationer med kunder för att kunna utveckla bolagets tjänster och produkter utgör en viktig del av bolagets verksamhet.

 

De personuppgifter som ETTELVA Arkitekter kan samla in och behandla för ovan nämna ändamål är

•     För- och Efternamn

•     Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress

•     Beställningshistorik

•     Korrespondens mellan dig och ETTELVA

•     Teknisk information om hur du har interagerat med ETTELVA IP-adress och webbläsarinställningar

Uppgifter om kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.)

 

3.      Direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, t.ex. via post, e-post och sms. Du har rätt att kostnadsfritt motsätta dig att dina uppgifter används för sådana syften och varje utskick från ETTELVA i marknadsföringssyfte innehåller en möjlighet till avregistrering. Om du väljer att avregistrera dig från fortsatta utskick kommer ETTELVA att göra en notering i sitt affärssystem om att upphöra med att rikta direktmarknadsföring till dig.

 

4.       Skyddet för dina personuppgifter

ETTELVA har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder för att tillse att ETTELVAs behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt och för att skydda de personuppgifter som behandlas mot olovlig tillgång, obehörig behandling och missbruk. T.ex. är tillgången till de system i vilka personuppgifterna lagras begränsad till bolagets anställda och tjänsteleverantörer som behöver nå uppgifterna inom ramen för sina arbetsuppgifter. Dessa är även informerade om vikten av att säkerheten för personuppgifterna upprätthålls och det har upprättats interna rutiner som bl.a. reglerar användningen av lösenord och arbete som sker utanför kontoret och utomlands. ETTELVA övervakar även kontinuerligt sina system för att upptäcka sårbarheter och för att skydda dina personuppgifter.

 

5.      Användning av personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att ETTELVA ska kunna erbjuda sina tjänster kommer det att överföra dina personuppgifter till företag som i förhållande till bolaget är så kallade personuppgiftsbiträden. Dessa får bara behandla de överförda uppgifterna för ETTELVAS räkning och i enlighet med ETTELVAS uttryckliga instruktioner. ETTELVA överför bara dina personuppgifter till sådana personuppgiftsbiträden för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka ETTELVA har samlat in uppgifterna. ETTELVA har ingått skriftliga avtal med samtliga personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dessa följer ETTELVAs säkerhetskrav, begränsningar samt krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

 

6.      Rätten till rättelse

Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter, t.ex. genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

 

7.      Rätten till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar om dig ifall:

• Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlas.

• Du återkallar ditt samtycke för en behandling som stödjer sig på samtycke och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.

• Du invänder mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

• Personuppgifterna måste raderas till följd av en rättslig förpliktelse som vi har att uppfylla.

För det fall det finns legala skyldigheter som hindrar att vi omedelbart raderar vissa personuppgifter kan vi neka din begäran om radering. Dessa skyldigheter finns t.ex. i bokföringslagstiftningen. Det är också möjligt att fortsatt behandling är nödvändig för att vi ska kunna göra gällande, försvara eller fastställa rättsliga anspråk. Skulle det vara så att våra legala skyldigheter hindrar oss från att radera dina uppgifter kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system. Utöver ovanstående rättigheter har du även rätt till att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att invända mot all behandling av personuppgifter som stödjer sig på en intresseavvägning. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen. I de fall vår behandling av personuppgifter stödjer sig på ditt samtycke har du även rätt att begära att få de uppgifter som berör dig och som du lämnat, överförs till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är dock att överföringen är tekniskt möjlig och att den kan ske automatiserat.

 

8.      Rätten till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

A. Du bestrider personuppgifternas korrekthet under en tid som ger ETTELVA möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta;

B. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;

C. ETTELVA inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;

D. Du har invänt mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och ETTELVA kontrollerar om bolagets berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl. Om behandlingen har begränsats i enlighet med denna punkt får sådana personuppgifter som begränsning av behandling ska ske för, med undantag för lagring, endast behandlas för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda tredje parts rättigheter eller skäl som rör ett viktigt allmänintresse för EU eller för en EU-medlemsstat.

 

9.      Rätten till dataportabilitet

I de fall ETTELVAs behandling av personuppgifter stödjer sig på ditt samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt att begära att de uppgifter som berör dig och som du lämnat till ETTELVA överförs till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är dock att överföringen är tekniskt möjlig och att den kan ske automatiserat. Sådana personuppgifter som begränsning av behandling ska ske för, med undantag för lagring, endast behandlas för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda tredje parts rättigheter eller skäl som rör ett viktigt allmänintresse för EU eller för en EU-medlemsstat.

 

10.  Återkallelse av samtycke

I de fall ETTELVAs behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett tillbakadragande påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke, innan detta drogs tillbaka. Om du återkallar ditt samtycke kommer ETTELVA inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på ditt samtycke, såvida ETTELVA inte av legala skäl är förpliktade att fortsatt behandla dem. Skulle det vara så att ETTELVAs legala skyldigheter hindrar ETTELVA från att radera dina uppgifter kommer ETTELVA i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i ETTELVAs system. Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till info@ettelva.se för att återkalla ditt samtycke. Vi kommer att bemöta din förfrågan skyndsamt.

 

11.   Inlämning av klagomål

Datainspektionen är den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen bland företag som behandlar personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du, utöver att kontakta oss via info@ettelva.se, lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.

 

12.   Användningen av cookies, tags och pixlar

På vår hemsida används cookies, tags och pixlar för att förbättra ditt webbplatssök, våra tjänster och vår hemsida. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder oss även av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Exempel på sådan justering är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.