Landskap

Vår vision är att arbeta med landskapsarkitektur som förenar gestaltning, funktion och hållbarhet i en föränderlig värld. Med omtanke om framtiden vill vi tillsammans med kund sträva efter att skapa hållbar landskapsarkitektur genom god gestaltning och tekniska lösningar.

Vårt utvecklade samarbete mellan kompetenserna inom ETTELVA ger oss möjlighet att redan i tidigt skede lägga grunden för en väl genomtänkt gestaltning för bästa samspel mellan yttre miljö och bebyggelse. Tillsammans strävar vi efter att höja platsens värden och kvaliteter.

Vår vision är att arbeta med hållbara lösningar. Med hållbarhet menar vi till exempel att tillföra eller utveckla ekosystemtjänster, använda hållbara material och anpassa gestaltningen till platsens givna förutsättningar. En god gestaltning borgar för en plats som håller under en lång tid.

Vi lägger stor vikt vid ett nära samarbete med kundens förvaltning för att skapa långsiktigt hållbara miljöer. Erfarenhet av brukares behov av allmänna och sociala ytor används för att skapa bra vistelsemiljöer. Vår specialistkunskap om de värdena och kvalitéerna skapar mötesplatser för människor. Med rätt utformning kan spontana möten främjas.

Vi har lång erfarenhet av utformning av gårdar, angöring och anslutningar till angränsande fastigheter, utformning av parkering och hantering av dagvatten, såväl i bostads- som kommersiella projekt i inner- och ytterstadsområden.

Lekfulla miljöer för förskolor och skolor samt lekplatser både i parker och på bostadsgårdar har vi erfarenhet av att utveckla och projektera.

Idag utformar vi tillsammans med övriga kontoret flera bostads- och kommersiella projekt i olika skeden från tidiga skisser i detaljplan till förfrågningsunderlag.

Exempel tjänster:
Gestaltning
Programhandlingar, gestaltning och kvalitet
Projektering
Landskapsanalys
Utredningar
Sociotopkartering

Kontaktperson:

Christina Kazeem
VD
073-311 30 52
christina.kazeem@ettelva.se