Studiebesök i Barkarbystaden

Omvärld106Studieresor & Studiebesök20

2016 tog Järfälla kommun fram ett planprogram för Barkarbystaden. Arbetet med att realisera visionen från planprogrammet pågår för fullt och ETTELVA gjorde nyligen ett studiebesök i området.

Vi ser hur bostäder och verksamheter blandas i en trevlig skala (cirka 5 vån med i huvudsak platta tak/pulpettak) där planerarna gjort verklighet av begreppet variation. Olika byggherrar, olika användningar, olika (tak)former och olika färg/materialval. Motorvägsskala möter innerstadsskala och en traditionell flerbostadshustypologi med verksamheter i entréplan och bostäder ovanpå möter mer glest placerade handelsetableringar. I områdets norra bakkant trappar skalan ned med lägre bebyggelse, radhus och äldreboende.

Barkarbystaden, blå ring visar genomförda och pågående delar

Det mest radikala draget är att ett tidigare externt handels- och verksamhetsområde omvandlas till blandstad med ovanligt god tillgång till kommersiell service. Det är kanske också den största hållbarhetsvinsten som området uppnår eftersom detta också kan bidra till minskade transporter och inköpsresor.

Det är också något märkligt med hela stadsdelar som byggs utan att formas organiskt kring en äldre bebyggelse. Vi har till exempel upplevt det i Hammarby sjöstad under tidigt 2000-tal eller i Vallastaden här om året. Områden som dock blir allt bättre med tiden. Det kan verka lite historielöst, men det är egentligen för tidigt att bedöma Barkarbystadens kvaliteter. Flera kvarter är under byggnation, både större stadsgator med flerbostadshus, och ett skolområde tar form i områdets utkant.

Liljewall Arkitekter har ritat Herrestaskolan, en byggnad som i plan är böjd som en något stukad bumerang. Byggnaden rymmer förutom skola ett biliotek och är häftigt färgsatt med rött entréparti mot en fin stensatt plats. Skolområdet inramas med en skarpt grön träram. Enkla men effektiva grepp för att signalera gränser och leda flöden rätt. Vi tycker det är fint och skolverksamheten eller möjligen fritidsaktiviteten är i full gång vilket tyder på att anläggningen fungerar som den ska.

Vi testar det lokala köket och sitter i solen på Stora torget med varsin hipsterpizza. Trevligt, och stadslivet pågår runt omkring oss. Det är en förskoleklass på torget, gerillaliknande blomsterodlingar på delar av gårdsgatan och en söt liten buss stannar med jämna mellanrum. Den där bussen måste ju testas så vi åker den fyra hållplatser långa sträckan mellan torget och IKEA Barkarby. Bussen är förarlös och testkörs av SL sedan fem år. Med en toppfart på 18 km/h och lite trevande framfart är den kanske inte ett pendlarfordon men skulle absolut kunna fungera för inköpsresor, åtminstone för dagligvaror.

Gaturummen har i vissa fall stor bredd och skulle kunna rymma spårtrafik vilket i alla fall initialt var tanken. En del gator är försedda med separata filer för busstrafik och det är aldrig svårt att röra sig till fots eller med cykel. Generösa och ibland dubbelfiliga GC-stråk sträcker sig genom stora delar av området. Gatorna kantas av träd som ännu behöver några år för att bidra till mer påtaglig grönska. Det är mycket hårdgjorda ytor med asfalt och sten, både i offentliga och halvprivata rum. Vi ser också regnträdgårdar och visst finns det väl gestaltade landskap där bokharabindan frodas. Men det kan ändå kännas lite hårt. Det är också en fråga som kan utvisa sig om några år, hur kommer lokalklimatet att vara med allt det hårdgjorda?

Även ETTELVA är tillsammans med JM engagerade i området med projektet Horisont Barkarby. Järfälla kommun och JM tecknar i dagarna köp- och exploateringsavtal för ett stadskvarter om 18 000 kvm inom området. Det är utifrån Barkarbystadens kvalitets- och hållbarhetskrav som projektet tagit form med välbefinnande och variation genom arkitektur, miljöhänsyn och äganderätt. När du rör dig runt kvarteret ska du mötas av nya fasaduttryck, stor detaljrikedom och väl avvägda materialmöten. Genom sitt centrala läge i nära anslutning till framtida tunnelbana har kvarteret möjlighet att tillföra kvaliteter genom att erbjuda co-working samt innovativa lösningar för parkering genom bil-, vespa- och cykel-pooler.

Horisont Barkarby

När full utbyggnad nåtts och lokalsamhället fått möjlighet att fungera i något år vore det intressant med ett återbesök. Skulle stadsmassans kantzoner framstå i lika stor kontrast till åkermarken? Kanske har då någon typ av brynzoner eller stadskajer anlagts för att bättre regissera berättelsen om en stadsdels början, innehåll och slut.

Ilga & Stefan, stadsbyggnadsteamet